Välkommen till vår FAQ!


Bodelning

Det första ni ska göra är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad. Om ni är överens om att skiljas kan ni göra en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad men det går även att ansöka om skilsmässa själv om bara en av er vill skiljas. Då kallas det dock för en stämningsansökan. I båda fallen ska ni lämna in er ansökan till tingsrätten i den kommun där en av er är folkbokförd. Är ingen av er folkbokförd i Sverige ska er ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Om ni har hemmavarande barn under 16 år, om en av er inte vill skiljas eller om ni, trots att ni uppfyller kraven för att få en omedelbar dom om äktenskapsskillnad ändå begär betänketid, kommer en betänketid att fastställas på minst sex månader. Ni kommer då att få ett meddelande hemskickat från tingsrätten om när er betänketid börjar och slutar. När betänketiden är slut måste någon av er skicka in en så kallad ansökan om fullföljd till tingsrätten. Att ansöka om fullföljd betyder att ni ber tingsrätten om att meddela slutgiltig dom om äktenskapsskillnad. Om inte en ansökan om fullföljd skickas in inom ett år efter att er ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten träder inte äktenskapsskillnaden i kraft och ni fortsätter att vara gifta.

Uppfyller ni kraven för att få en omedelbar dom om äktenskapsskillnad, det vill säga ingen betänketid, kommer tingsrätten att meddela er detta inom några veckor. Ni kommer då att få hemskickat en dom om omedelbar äktenskapsskillnad.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för äkta makar!

Äktenskapsskillnad är den juridiska termen för skilsmässa. I folkmun heter det att man ansöker om skilsmässa medan det formellt heter att man ska skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad. Äktenskapet upplöses alltså genom dom om äktenskapsskillnad.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för gifta!

Ja, enligt lag ska makar förrätta bodelning när äktenskapet upplöses, annars finns den så kallade giftorätten kvar. Giftorätt innebär att ni som makar har rätt till hälften av värdet på varandras egendom, såvida egendomen inte är enskild egendom. Gör ni ingen bodelning kan det således vålla problem för er i framtiden. Finns giftorätten kvar måste ni till exempel alltid inhämta tillstånd av er exmake om ni ska sälja egendom som hörde till giftorättsgodset, eller få ett godkännande av varandra då någon av er vill ta lån och så vidare.

Framför allt finns dock alltid risken kvar att en av er plötsligt begär bodelning, trots att det har gått många år sen ni skilde er. Detta är fullt möjligt eftersom det för makar inte finns någon övre gräns för när en bodelning dem emellan senast ska ha skett. Ni kan under åren som gått ha avyttrat egendom som ni ägde under äktenskapet, varit tvungna att använda upp era sparpengar och köpt ny egendom tillsammans med nya partners. Det är dock alltid den egendom som fanns den dagen er ansökan om äktenskapsskillnad blev registrerad hos tingsrätten som ska ingå i er bodelning, vilket kan medföra stora ekonomiska problem om den sker långt efter skilsmässan.

Sambolagen gäller när två ogifta personer stadigvarande bor ihop i ett gemensamt hushåll och har ett parförhållande. Då kallas man sambor och sambolagen gäller.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för sambor!

Du är alltid betalningsansvarig för dina egna skulder och dina skulder tillfaller självklart dig vid en skilsmässa. Skulderna är dock avdragsgilla i en bodelning, men inget annat. Har ni gemensamma skulder, såsom exempelvis huslån, ska dessa endera överlåtas till den av er som tar över huset alternativt lösas genom att huset säljs.

Du kan endera ansöka om skilsmässa själv genom en så kallas stämningsansökan eller så ansöker båda makarna gemensamt om äktenskapsskillnad. Äktenskapsskillnad är den juridiska benämningen för skilsmässa. I båda fallen ska en ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten i den kommun där en av er är folkbokförd. Är ingen av er folkbokförd i Sverige ska er ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Har ni hemmavarande barn under 16 år, om en av er inte vill skiljas eller om båda vill ha betänketid, kommer ni att få en så kallad betänketid på minst sex månader. När betänketiden har gått måste en ansökan om fullföljd skickas in för att slutföra processen och för att ni ska få en slutgiltig dom om äktenskapsskillnad. Inkommer det ingen ansökan om fullföljd fortsätter ni att vara gifta och en ny ansökan om äktenskapsskillnad måste lämnas in om ni fortsättningsvis vill skiljas.

Klicka här för att läsa mer om skilsmässa och bodelning!

Makar ska göra en bodelning enligt lag, så svaret på den frågan är ja. Sambor har inte samma krav på att en bodelning ska göras enligt lag utan där ska en bodelning göras om någon av samborna önskar det.

En bodelning innebär inte att man är osams, utan att ni gör ett avslut på era ekonomiska förehavanden som makar eller sambor.

Det mest centrala i sambolagen är att det i den finns lagstadgat vad som gäller då ert samboförhållande upphör och hur ni då ska dela er så kallade samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Enligt sambolagen ska således samboegendom delas lika mellan samborna i en bodelning då samboförhållandet upphör. Den av samborna som vill och kan ta över den gemensamma bostaden får göra det och ingen av samborna kan således tvingas sälja bara för att den ena vill det.

Sambolagen klargör också att en begäran om bodelning ska framställas inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Har samboförhållandet upphört på grund av att den ena sambon avlidit eller om den ena sambon avlidit inom ett år efter att samboförhållandet upphörde ska begäran om bodelning framställas senast vid bouppteckningen. Om ni inte vill att sambolagens bodelningsregler ska gälla i ert samboförhållande så måste ni upprätta ett samboavtal. Med ett samboavtal avtalar ni bort sambolagens bodelningsregler och bestämmer därmed att ingen bodelning ska göras då samboförhållandet upphör.

Klicka här för att läsa mer om vår dokument för sambor!

Först och främst ska en ansökningsavgift betalas till tingsrätten.I juli 2018 är ansökningsavgiften 900 kr.

Den totala kostnaden för bodelningsförrättare varierar enormt mycket dels eftersom alla advokater och jurister har olika timarvoden och dels för att det är svårt att uttala sig om hur lång tid bodelningen kommer att ta. De flesta bodelningsförrättare vill ha en förskottsbetalning på mellan 5-10 timmars arbete då det gäller bodelningar. Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas mellan parterna.

Att förrätta en bodelning innebär att ni fördelar den egendom ni kommit överens om ska ingå i er bodelning och upprättar ett bodelningsavtal över denna fördelning. Är ni överens kan ni enkelt göra er bodelning själva, är ni inte överens eller om en av er inte vill medverka till att en bodelning genomförs måste ni ansöka om en bodelningsförrättare.
För att vara säker på att ni har ett korrekt bodelningsavtal som uppfyller de lag- och formkrav som finns (av bank, Lantmäteri, bostadsrättsförening osv) rekommenderar vi att ni laddar ner ett sådant här:

Makar

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom blir enskild på följande sätt:

 • Du har fått en gåva och med den ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom.
 • Du har ärvt egendom och det finns ett testamente där det står att det som du ärver ska vara din enskilda egendom.
 • Du och din make har ett äktenskapsförord där ni avtalat att egendom ska vara enskild.
 • Du kan ha erhållit förmånstaganden genom försäkringar som blivit din enskilda egendom genom de villkor som finns för denna försäkring.

Allt utöver den eventuella enskilda egendomen kallas som sagt för giftorättsgods och ska ingå i er bodelning.

Sambor

I en bodelning mellan sambor ska endast så kallad samboegendom ingå. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Är ni överens tar er bodelning inte alls lång tid eftersom ni i sådana fall kan göra er egen bodelning. Då behöver ni fördela egendomen ni ska dela mellan er och skriva ett bodelningsavtal. Därefter ska dock er bank skriva om era eventuella lån och eventuell bostad ska byta ägare genom ansökan om lagfart, överlåtelse av bostadsrätt eller genom att ert hyresavtal skrivs om. Dessa procedurer kan i sin tur ta lite tid, men själva bodelningen gör ni snabbt och lätt själva och ni hittar alla dokument ni behöver på Juridiska Dokument:

Är ni inte överens måste ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Handläggningstiden för att få en sådan utsedd beror på hur stor arbetsbörda tingsrätten har och om de har några tillgängliga bodelningsförrättare just för tillfället. Ni får ett meddelande hemskickat med information om vem er bodelningsförrättare är då tingsrätten utsett en sådan. Då ni väl får er bodelningsförrättare kan det även då vara svårt att uttala sig om hur lång tid det tar innan en bodelning kommit till stånd. Ni ska först samarbeta och tillhandahålla den information som bodelningsförrättaren behöver för att sammanställa en bodelning som ni båda är överens om. Detta kan dra ut på tiden om inte båda parterna är samarbetsvilliga. Kommer ni inte fram till en bodelning som båda är nöjda med kan bodelningsförrättaren utföra en tvångsbodelning mellan er. Detta kan också dra ut på tiden eftersom det går vidare till tingsrätten om någon av er inte godkänner den.

Är ni överens kostar inte själva bodelningen er något. De dokument ni behöver kan ni ladda ner här:

Därutöver tillkommer eventuella uppläggningskostnader till bank för lånehantering, eventuell expeditionsavgift för lagfart samt en registreringsavgift till Skatteverket om ni som är makar vill registrera ert bodelningsavtal. Sambor har inte den möjligheten

Är ni inte överens är det inte möjligt att svara på vad er bodelning kommer att kosta er i slutändan. Ni måste då ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten och först och främst betala en ansökningsavgift till tingsrätten. I juli 2018 är ansökningsavgiften 900 kr.

Den totala kostnaden för bodelningsförrättare varierar eftersom alla advokater och jurister har olika timarvoden och eftersom det inte går att uttala sig om hur lång tid bodelningen kommer att ta. De flesta bodelningsförrättare vill dock ha en förskottsbetalning på mellan 5-10 timmars arbete då det gäller bodelningar. Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas mellan parterna.

Kostnaden varierar dels för att alla advokater och jurister har olika timarvoden och dels beroende på hur lång tid bodelningen tar. Faktum är att ni inte behöver en jurist för att göra en bodelning under förutsättning att ni är överens.

Läs mer om detta på vår informationssajt om bodelning!

Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas mellan parterna vare sig den ena parten vill göra en bodelning eller inte. Om den ena parten är mycket ovillig till att samarbeta och drar ut på processen genom att inte tillhandahålla den information bodelningsförrättaren behöver eller dylikt kan den andre parten be om att kostnaden ska delas på annat sätt än 50/50.

Ett bodelningsavtal måste vara skriftligt upprättat och undertecknat av båda parterna. För att vara säker på att ni har ett korrekt bodelningsavtal som uppfyller de lag- och formkrav som finns (av bank, Lantmäteri, bostadsrättsförening osv) rekommenderar vi att ni laddar ner ett sådant på Juridiska Dokument:

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom blir enskild genom att du har fått ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom, om du har ärvt något där det finns ett testamente där det står att det som du ärver ska vara din enskilda egendom eller om du och din make har ett äktenskapsförord där ni avtalat om att egendom ska vara enskild. Du kan även ha erhållit förmånstagande som din enskilda egendom. Allt utöver den eventuella enskilda egendomen kallas som sagt för giftorättsgods och ska ingå i er bodelning.

Bodelningsreglerna är dock dispositiva och det är mycket vanligt att makar kommer överens om att endast dela på större, belånad egendom och/eller gemensamma bostäder eller fritidshus medan övrig egendom tillfaller var och en som äger det. Att reglerna är dispositiva innebär alltså att ni kan, om ni är överens om det, själva bestämma vad som ska ingå i er bodelning och till vilket värde. Fastigheter och bostäder ska dock alltid värderas till marknadsvärde, vilket i och för sig innebär att all övrig egendom också ska värderas till marknadsvärde eftersom ni ska vara konsekventa i ert tänkande, men inga regler utan undantag.

Är ni överens tar er bodelning inte alls lång tid eftersom ni i sådana fall kan göra er egen bodelning. Då behöver ni endast fördela egendomen som ingår i er bodelning och skriva ett bodelningsavtal. Därefter ska er bank skriva om era eventuella lån och eventuell bostad byta ägare genom ansökan om lagfart, överlåtelse av bostadsrätt eller genom att ert hyresavtal skrivs om. Bodelningen i sig själv går alltså fort att göra, men processerna med bank osv kan ta ett tag. Alla dokument ni behöver för att göra er bodelning hittar ni på Juridiska Dokument:

Är ni inte överens måste ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Handläggningstiden för att få en sådan utsedd beror på hur stor arbetsbörda tingsrätten har och om de har några tillgängliga bodelningsförrättare just då. Ni får ett meddelande hemskickat med information om vem er bodelningsförrättare är då tingsrätten utsett en sådan. Då ni väl får er bodelningsförrättare kan det även då vara svårt att uttala sig om hur lång tid det tar innan en bodelning kommit till stånd. Ni ska först samarbeta och tillhandahålla den information som bodelningsförrättaren behöver för att sammanställa en bodelning som ni båda är överens om. Detta kan dra ut på tiden om inte båda parterna är samarbetsvilliga. Kommer ni inte fram till en bodelning som båda är nöjda med kan bodelningsförrättaren utföra en tvångsbodelning mellan er. Detta kan också dra ut på tiden eftersom det går vidare till tingsrätten om någon av er inte godkänner den.

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom blir enskild på följande sätt:

 • Du har fått en gåva och med den ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom.
 • Du har ärvt egendom och det finns ett testamente där det står att det som du ärver ska vara din enskilda egendom.
 • Du och din make har ett äktenskapsförord där ni avtalat att egendom ska vara enskild.
 • Du kan ha erhållit förmånstaganden genom försäkringar som blivit din enskilda egendom genom de villkor som finns för denna försäkring.

Allt utöver den eventuella enskilda egendomen kallas som sagt för giftorättsgods och ska ingå i er bodelning.

Framtidsfullmakt

Om du själv vill bestämma vem som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan på grund av sjukdom. Om du inte har en sådan kommer en god man eller förvaltare att utses av kommunens överförmyndarnämnd.

Dina anhöriga kan utföra begränsade ärenden utan en framtidsfullmakt: betala löpande utgifter så som räkningar, köpa mat och kläder osv. De kan också betala dina läkaravgifter, teckna hemförsäkring, lämna in din deklaration, ansöka om bostadsbidrag med mera. Man kan säga att dina vardagliga ärenden kan utföras av dina anhöriga utan framtidsfullmakt. Denna anhörigbehörighet, som den kallas, är dock underordnad andra ställföreträdarskap, så om du redan har en god man, en förvaltare eller en framtidsfullmakt som trätt i kraft så är det detta som gäller.

Du utfärdar en framtidsfullmakt åt en person medan du själv är vid dina sinnens fulla bruk. I framtidsfullmakten anger du den person som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan. Denna person är därefter den som bestämmer när framtidsfullmakten ska träda i kraft. Du kan själv ange i din framtidsfullmakt att detta beslut kan tas endera av fullmaktshavare själv eller om du vill att tingsrätten ska ta beslut i frågan på inrådan av fullmaktshavare.

Då framtidsfullmakten trätt i kraft har fullmaktshavare rätt att i ditt ställe utföra de uppgifter som står i framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten kan vara generell, det vill säga omfatta i princip alla dina ekonomiska och personliga angelägenheter, eller så kan den vara begränsad och omfatta specifika ärenden. Fullmaktshavare ska alltid kunna visa upp framtidsfullmakten i original då ärenden i ditt namn utförs.

Först och främst måste du ha fyllt 18 år för att få skriva en framtidsfullmakt. Du ska även ha förmågan att ta hand om dina personliga förehavanden och att förstå vad en framtidsfullmakt innebär. En framtidsfullmakt ska upprättas skriftligt och det ska framkomma att det är frågan om en framtidsfullmakt. Dina samt fullmaktshavares personuppgifter ska anges och framtidsfullmaktens omfattning ska klart och tydligt framkomma. Du ska även uppge vilka villkor som ska gälla, hur gåvor ska ges, om det ska utgå avode till fullmaktshavare, hur granskning ska gå till och om frågan om framtidsfullmaktens ikraftträdande ska avgöras av domstol. Sist av allt ska din framtidsfullmakt vara bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen.

Du kan ladda ner en framtidsfullmakt från Juridiska Dokument. Då vet du att alla juridiska formkrav är uppfyllda, du får alla dokument som kan behövas som fullmaktshavare och behöver du support kan du alltid ringa oss på 040-976434 vardagar mellan kl 9:00 och 14:30.

En framtidsfullmakt kostar 395:- och du kan ladda ner en garanterat juridiskt korrekt framtidsfullmakt på Juridiska Dokument!

Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument, och skulle ni ändå behöva hjälp är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi er. Juridisk rådgivning ingår i priset!

När du på grund av sjukdom, psykisk störning, varaktigt försvagat hälsotillstånd eller liknade inte längre kan utföra dina ekonomiska och personliga förehavanden ska din framtidsfullmakt användas. Det är fullmaktshavare som bestämmer när detta ska ske. Har du i din framtidsfullmakt angett att tingsrätten ska avgöra detta måste fullmaktshavare gå därigenom för att få ett beslut om detta. Finns det ingen sådan anvisning i din framtidsfullmakt kan fullmaktshavare själv bestämma om den träder i kraft och kan själv också gå via tingsrätten för att ändå få ett beslut.

Det är du som upprättar framtidsfullmakten som bestämmer detta. Det kan handla om att du vill att din fullmaktshavare ska sköta din ekonomi, sälja ditt hus om det behövs, förvalta dina aktier eller din fastighet, ge gåvor på ett visst sätt med mera.

Det din fullmakt INTE kan omfatta, det vill säga det som fullmaktshavare inte får ta beslut om är följande:

 • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
 • Sjuktransporter
 • Omhändertagande av avlidna.
 • Frågor om att ingå äktenskap.
 • Bekräfta faderskap.
 • Upprätta testamente.
 • Frågor av utpräglat personlig karaktär.

En framtidsfullmakt kan inte omfatta:

 • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
 • Sjuktransporter
 • Omhändertagande av avlidna.
 • Frågor om att ingå äktenskap.
 • Bekräfta faderskap.
 • Upprätta testamente.
 • Frågor av utpräglat personlig karaktär.

Nej, enligt lagtexten upprättas en fullmakt till en person och du kan i din framtidsfullmakt ange en ”reservperson” som utses till fullmaktshavare i det fall att den person du angett i första hand inte kan åta sig uppdraget. Den person som är ditt förstahandsval kanske själv har blivit sjuk eller på annat sätt inte orkar eller kan åta sig uppdraget och i värsta fall kanske har avlidit.

Vill du att alla barn ska vara fullmaktshavare så får du utfärda en framtidsfullmakt var åt dem med olika ansvarsområden. Se bara till så att dessa områden inte krockar med varandra, och kom ihåg det gamla ordspråket ”Ju fler kockar desto sämre soppa”.

Enligt lag så kan du som fullmaktsgivare alltid återkalla din framtidsfullmakt. Har du i framtidsfullmakten angett att en granskare ska utses så kan denna person också återkalla den. Överförmyndarnämnden kan också återkalla en framtidsfullmakt, helt eller delvis, om det framkommer att din fullmaktshavare inte tillvaratagit dina intressen och missköter sina uppgifter.

Om du inte anger annat i din framtidsfullmakt så gäller den även efter din bortgång om den används till dödsboets förmån.

Fullmakt

Om du personligen inte kan handha ett ärende eller utföra en åtgärd och behöver någon som träder in i ditt ställe kan du utfärda en fullmakt åt denna person. Du anger då vad fullmakten ska gälla, det vill säga ett specifikt ärende eller en visst åtgärd och de eventuella villkor du vill ska gälla. Du anger också om din fullmakt ska gälla endast en viss tid eller om den gäller tills vidare. Den person som du utfärdar fullmakten till ska alltid kunna visas upp fullmakten i original då denne utför ärenden i ditt namn.

Har tiden gått ut upphör fullmakten att gälla och du måste då utfärda en ny fullmakt om du fortsättningsvis behöver ett ombud. Att utfärda en tidsbegränsad fullmakt är att rekommendera för att undvika att den missbrukas.

Vill du upphäva en fullmakt är det bäst om du återfår fullmakten i original av din fullmaktshavare och att du sedan förstör den. Finns inte originalet att tillgå eller om fullmaktshavaren inte samarbetar kan du bland annat ansöka om att tingsrätten ska ogiltigförklara den.

Om du ska företräda någon i ett specifikt ärende måste du ha en fullmakt för att bevisa att du har rätt att göra det.

Den gäller när fullmakten är utfärdad skriftligt och att det i fullmakten framkommer klart och tydligt vem som är fullmaktsgivare, vem som är fullmaktstagare (eller ombud som det också kallas) och där saken som fullmakten gäller framkommer. Fullmakten ska givetvis vara undertecknad av, i första hand fullmaktsgivare, och ska kunna visas upp i original.

Om en fullmakt är tidsbegränsad upphör den att gälla då tiden gått ut. Annars gäller den tills den återkallas, rivs eller om den som utfärdat den mister sin förmåga att handha sina personliga och ekonomiska förehavanden. En fullmakt som inte har kunnat återkallas enligt lag kan också ha förklarats ogiltig genom dom i tingsrätt.

Om inget annat framkommer i fullmakten gäller den även om fullmaktsgivare avlider om den används till förmån för dödsboet.

Rätt att företräda en person, det vill säga fullmaktsgivare, i det ärende som framkommer i fullmakten.

Om du har blivit kallad till en bouppteckning men inte kan eller vill närvara personligen, kan du utfärda en fullmakt åt någon, ett ombud, att gå i ditt ställe. Ditt ombud har då rätt att företräda och bevaka dina intressen vid bouppteckningsförrättningen.

En fullmakt kostar 295,- och du hittar den här: Fullmakt 

En framtidsfullmakt kostar 395,- och en sådan hittar du här: Framtidsfullmakt 

Den som har rättshandlingsförmåga gällande det ärende fullmakten avser. Du kan ha rättshandlingsförmåga i vissa avseenden redan då du är 16 år, men i de flesta fall gäller det att man ska vara myndig för att utfärda en fullmakt.

Det finns inga krav på att fullmakter ska vidimeras. Ibland kan det dock behövas en stämpel och en underskrift av Notarius Publicus, exempelvis om fullmakten ska användas i utlandet.

Det finns inga krav på att fullmakter ska bevittnas. Ibland kan det dock behövas en stämpel och en underskrift av Notarius Publicus, exempelvis om fullmakten ska användas i utlandet.

Gåvobrev

Det är ett skriftligt bevis på att egendom har överlämnats till någon och den överlåtelsehandling du använder dig av för att överlåta en fastighet eller en bostadsrätt till någon. I ett gåvobrev kan du som givare även ange de villkor du vill ska gälla för gåvan, till exempel att den ska vara mottagarens enskilda egendom, att den inte kan utmätas, att gåvan inte får säljas utan din tillåtelse med mera.

Ett gåvobrev ska upprättas skriftligt och innehålla en klar och tydlig överlåtelseförklaring. För gåvobrev gällande gåva av bostadsrätt och gåva av fast egendom måste även en del andra formkrav vara uppfyllda för att gåvobrevet ska vara giltigt. Av denna anledning rekommenderar vi att du alltid använder dig av ett juridiskt korrekt upprättat gåvobrev vilket du kan ladda ner på Juridiska Dokument.

Det finns inga krav på att gåvor ska deklareras så länge villkoren för att det ska räknas som en gåva är uppfyllda, det vill säga det har skett en frivillig förmögenhetsöverföring utan motprestation. Gåvoskatten är numera avskaffad. Vill du undvika att det ska uppstå oklarheter framöver, till exempel när gåvan är en fastighet eller en bostadsrätt, kan det dock vara en idé att ändå ta upp det i din deklaration.

Eftersom det inte längre utgår någon gåvoskatt kan du ge hur stor gåva du vill. När det gäller fastigheter och bostadsrätter kan dock gåvan klassas som ett köp om det utgår en ersättning för gåvan.

Makar kan överföra egendom mellan varandra endera genom ett gåvobrev eller genom en bodelning under äktenskapet. Om det inte kommer att utgå en ersättning för gåvan (genom att mottagarmaken betalar ett kontantbelopp eller blir medlåntagare till lån exempelvis) är ett gåvobrev ett enkelt sätt att föra över egendomen. Kommer ersättning att utgå finns det dock risk för att gåvan kommer att klassas som ett köp och det blir skattemässiga påföljder. I det fallet kan man i stället använda sig av en bodelning under äktenskapet. Ett gåvobrev mellan makar måste alltid registreras hos skatteverket för att vara giltigt.

Det finns inga formkrav vad gäller vittnen av gåvobrev. Givare och mottagare bör givetvis inte bevittna varandras underskrifter, men i övrigt kan det vara vem som helst som bevittnar ett gåvobrev.

Olika Kontantinsats Vid Köp Av Bostad

När ni skriver ett samboavtal eller ett äktenskapsförord, när ni betalat olika i kontantinsats vid köp av bostad, bestämmer ni att egendom inte ska ingå i en framtida bodelning er emellan, inget annat. Enligt de formkrav som finns i både Äktenskapsbalken och Sambolagen gällande dessa dokument så kan man inte göra andra överenskommelser i dem. Ni kan alltså inte ange att egendom eller eventuell vinst vid försäljning av egendom ska fördelas på ett sätt som inte överensstämmer med hur ni faktiskt äger den i något av dessa avtal.

Köper ni en bostad som ni enligt köpeavtal äger till lika stora delar trots att den ena betalar mer i kontantinsats, kan ni således inte i ett samboavtal eller ett äktenskapsförord bestämma att ni ska äga den exempelvis 75/25. Däremot bestämmer ni att era respektive ägarandelar inte ska ingå i en framtida bodelning er emellan. Då ert förhållande upphör tar var och en sin egendom och man utgår från de faktiska ägarandelar vardera part innehar enligt köpeavtal och lagfart.

Att bara skriva ett skuldebrev när ni betalat olika i kontantinsats vid köp av bostad räcker inte eftersom skulder som hänförs till den gemensamma bostaden är avdragsgilla i en bodelning, det vill säga: skulden försvinner, helt enkelt. För att skuldebrevet ska bestå måste ni också avtala om att bostaden inte ska ingå i en bodelning er emellan. Detta gör ni med ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. Då ert förhållande upphör tar var och en sina ägarandelar (50%) och skulden ska betalas tillbaka enligt skuldebrevet.

Om ni köper en bostad och väljer att äga den till lika stora delat trots att en av er betalar mer än den andra så kan ni reglera detta med ett skuldebrev kombinerat med ett samboavtal/äktenskapsförord. Eftersom ni äger er bostad till lika stora delar måste ni tänka att ingen av er ska betala mer än den andre, eftersom man alltid utgår från de faktiska ägarandelarna. Om en av er har mer pengar vid inköpstillfället och vill lägga de pengarna i er gemensamma bostad så ska den parten således låna ut pengar till den andre så att båda lägger in lika mycket. Skulden ska då fastställas i ett skuldebrev och ett samboavtal eller ett äktenskapsförord måste upprättas för att avtala om att bostaden inte ska ingå i en bodelning mellan er.

Exempel:
Anna och Per är sambor och köper ett hus som kostar 2 000 000 kronor. De äger 50% var, tar ett lån på 1 500 000 kronor och ska nu betala kontantinsatsen som är 500 000 kronor. Just nu är de ekonomiska förutsättningarna sådana att Anna inte har några pengar att bidra med vad gäller kontantinsatsen medan Per har de ekonomiska möjligheterna och betalar hela kontantinsatsen med sina pengar.

Om de inte gör något åt saken ska bostaden ingå i en bodelning dem emellan då deras förhållande upphör och att Per betalade kontantinsatsen på 500 000 kronor av sina egna resurser har ingen betydelse: Bostaden ska delas 50/50.

Vill de däremot reglera detta så måste de som sagt tänka på att ingen ska betala mer än den andre. Per har 500 000 kronor och lånar då ut 250 000 kronor åt Anna av de pengarna så att båda går in med lika mycket. De upprättar också ett skuldebrev på 250 000 kronor och ett samboavtal. Då deras förhållande upphör ska skulden betalas enligt skuldebrevet och bostaden ska delas lika.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver som sambor för att reglera olika kontantinsats vid köp av bostad!

Är ni gifta finns motsvarande dokument att ladda ner här!

Så Beställer Du

Om du inte redan vet vilket avtal du behöver kan du alltid kontakta oss innan köpet på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30. Våra jurister hjälper dig då att hitta rätt dokument för just din situation. Du når oss också genom vårt kontaktformulär där du kort kan ange ditt ärende och uppge dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig därefter så fort vi kan.

Absolut! Våra jurister svarar på dina frågor och funderingar, så tveka inte att höra av dig till oss. Du är välkommen att ringa oss på 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30. Våra jurister svarar på dina frågor samt hjälper dig att hitta rätt dokument för just din situation. Du kan även kontakta oss genom vårt kontaktformulär som du hittar här. Välkommen!

När du vet vilket dokument du ska ha, endera genom att ha pratat med oss innan eller om du vet vilket dokument du ska ha, klickar du på ”Köp” eller ”Lägg i varukorg” beroende på var du befinner dig på sidan. När du vill betala så klickar du på ”Kassan” uppe till höger. I kassan ser du först vilka dokument du köpt. Kontrollera gärna att du beställt rätt dokument och rätt antal. Därefter väljer du om du beställer som privatperson eller som företag och fyller i de uppgifter som efterfrågas. Alla betalningar går via Klarna och du har möjlighet att betala via kort, bank, konto, Payson och genom faktura. Vill du inte ha alla betalningsmöjligheter utan vill betala med ditt kort eller genom direktbetalning via din bank kan du skippa att fylla i ditt personnummer.

Kom ihåg: Är du osäker på vilket dokument du ska ha kan du alltid kontakta oss innan köpet så hjälper vi dig! Vi nås på 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30.

Direkt efter avslutad beställning får du en orderbekräftelse till den e-postadress du uppgav i din beställning. I orderbekräftelsen finns nedladdningslänkar till de dokument du köpt. Klicka på respektive länk och spara dokumentet. Gör detta någon av de första gångerna du laddar ner ditt dokument, eftersom du bara kan använda nedladdningslänken fem gånger.

Tyvärr har vi ingen förhandsgranskning. Du kan känna dig trygg i att våra dokument är upprättade enligt de formkrav som finns, och har du frågor kan du alltid kontakta oss innan köpet så besvarar vi dessa.

Vi garanterar att alla våra dokument är juridiskt korrekta och därtill har vi  en fulltäckande ansvarsförsäkring. Du ansvarar dock själv för att den information du anger i dokumenten är korrekt samt att du använder dokumenten i enlighet med instruktionerna.

Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument, både vad gäller hur du ska fylla i det, hur du ska göra för att eventuellt registrera era dokument och hur du ska förvara det med mera. Skulle du ändå behöva hjälp så är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi dig!

Vi rekommenderar alltid att man förvarar sina juridiska avtal i bankfack. Har man inget sådant är det viktigt att man kan känna sig trygg med förvaringen. Vi samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar dina viktiga dokument åt dig. Klicka här för att läsa mer om denna tjänst!

Ja, absolut. Det är inga som helst problem. Kontakta oss så ordnar vi det!

Har du köpt ett dokument och kommit på att det är fel? Kontakta oss så löser vi det!

Direkt efter avslutad beställning får du en orderbekräftelse med en nedladdningslänk till din e-postadress. Var därför noga med att uppge korrekt e-postadress i kassan, så att ditt dokument kan levereras direkt.

Har du uppgett en felaktig e-postadress som vårt system inte kan leverera dokumentet till får vi alltid ett felmeddelande om detta. Vi kommer då att ringa upp dig om inte du hinner kontakta oss först. Det är därför viktigt att du uppger ett telefonnummer där vi kan nå dig mellan klockan 9-14:30. Vi lämnar alltid meddelande på din telefonsvarare om du har en sådan så att du kan återkomma till oss!

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om din order eller om du inte hittar den! Vi nås på 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30.

Nej, spara dokumentet på din dator så kan du fylla i det när du vill.

Samboavtal

Om du och din sambo skriver ett samboavtal innebär det att ni avtalar bort sambolagens bodelningsregler. Det kan ni göra delvis, det vill säga undanta endast specificerad samboegendom som till exempel ert hus, eller så kan ni avtala bort reglerna helt. Att avtala bort dem helt innebär att ni bestämmer att ni inte ska genomföra någon bodelning då ert samboförhållande upphör utan att var och en tar sitt.

Sambolagens bodelningsregler säger att samboegendom ska delas lika vid en bodelning mellan sambor. Detta oberoende av vem som betalat, vem som står som ägare eller vem som äger hur mycket. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, och gemensamt bohag, anskaffat för gemensamt bruk.

Om ni inte har något samboavtal ska således all sådan egendom delas lika vid en bodelning er emellan, oavsett om du står som ägare eller inte. Det är detta ni avtalar bort i ett samboavtal.

Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Ett samboavtal är viktigt om ni vill bestämma att ni inte ska dela lika på er samboegendom utan att var och en tar det de äger av samboegendomen då ert samboförhållande upphör. Ett samboavtal upprättas vanligtvis om den ena sambon kommer att äga en större andel av, eller all, samboegendom och även kommer att stå som ensam låntagare alternativt betala allt själv kontant.

Har ni inte ett samboavtal är det sambolagens bodelningsregler som träder in, oberoende av vad ni kommit överens om sinsemellan. Sambolagen säger att i en bodelning mellan sambor ska samboegendom delas lika. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag. Det spelar alltså ingen roll vem av er som har betalat samboegendomen, vem som står som ägare till den eller hur ägarfördelningen ser ut: ni ska dela lika.

Om ni har ett skriftligt samboavtal där ni avtalat bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis, så kan ingen av er komma och kräva något annat. I detta fall gäller alltså inte muntliga avtal då ett samboavtal ska upprättas skriftligt enligt lag.

Om ni vill att var och en tar sin egendom då ert samboförhållande upphör behöver ni skriva ett samboavtal för att det ska bli så. Skriver ni inget samboavtal ska ni dela lika på all så kallad samboegendom (gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, och gemensamt bohag, anskaffat för gemensamt bruk) i en bodelning. Detta oberoende av vem som betalat, vem som står som ägare eller vem som äger hur mycket.

Exempel: Du köper en bostad som både du och din sambo flyttar in i samtidigt. Även om din tanke var att köpa den oberoende om ni blev sambor eller inte så kommer den att räknas som sambo-egendom. Vill du att din bostad inte ska räknas som samboegendom och delas lika mellan dig och din sambo i en bodelning, utan att den ska tillfalla dig vid en eventuell separation? Då behöver du och din sambo skriva ett samboavtal. I samboavtalet kan ni avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Att avtala bort bodelningsreglerna helt innebär att ni inte kommer att göra någon bodelning alls då ert samboförhållande upphör, utan var och en tar sitt. Om ni bara vill avtala bort bodelningsreglerna vad gäller bostaden, innebär det att ni kommer att dela på övrig samboegendom i en bodelning men bostaden kommer att tillfalla dig.

Ett samboavtal kostar 295 kronor och du kan ladda ner det här på Juridiska Dokument! Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument. Skulle ni ändå behöva hjälp är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi er. Support ingår alltid i priset.

Så fort ni skrivit under ert samboavtal så börjar det gälla.

Eftersom ett samboavtal är ett avtal mellan sambor så upphör det att gälla vid separation, dödsfall eller om ni gifter er. Samboavtalet har dock ett bevisvärde efter en separation, varför det finns skäl att spara det en tid efteråt.

Bevittning av samboavtal är inte ett formkrav men kan vara bra ut bevissynpunkt. Det finns inte heller några formkrav gällande vem som kan vara vittnen.

Eftersom det endast är samboegendom som ska delas i en bodelning mellan sambor så ingår inget annat utan egendomen tillfaller den som står som ägare. Äger du bilen så är den din, äger din sambo båten så är den din sambos, äger ni fritidshuset tillsammans så kommer ni fortfarande att äga det tillsammans efter att ert samboförhållande har tagit slut.

Ja, det spelar ingen roll var du är folkbokförd. Om ni bor tillsammans under äktenskapsliknande former och delar kostnader och hushållsarbete är ni sambor. Vänner som bara bor tillsammans är således inte sambor enligt lag.

Om du ägde bostaden innan ni blev sambor så har den hittills inte räknats som samboegendom och din sambo hade inte haft någon rätt till den på något sätt vid en bodelning er emellan. Om du nu köper en ny bostad kommer den dock att räknas som samboegendom och ska delas lika mellan er vid en bodelning. Detsamma gäller all egendom som du ägde innan och som ersätts med ny och kan räknas till samboegendom: soffor, säng, gardiner, tv osv. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk.

Om du inte vill att den nya bostaden ska ingå i en framtida bodelning er emellan så måste du skriva ett samboavtal. Du kan ladda ner ett samboavtal här på Juridiska Dokument!

Samboavtal kan inte registreras.

Om bostaden utgör samboegendom, det vill säga den är anskaffad gemensamt och för gemensamt bruk och ni inte har ett samboavtal, är det den som kan och vill ta över bostaden som kan göra det. Den ena sambon kan alltså inte tvinga fram en försäljning om den andre sambon kan och vill ta över den. Med ”kan” menas att den sambon har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna ta över den med eventuella lån osv.

Skuldebrev

Den generella preskriptionstiden för ett skuldebrev är tio år efter fordringens tillkomst. Så om inget har hänt inom tio år efter att skulden uppkom förfaller skuldebrevet. Detta gäller även om förfallodagen har satts att infalla senare än tio år från det att fordringen uppkom.

För att skulden inte ska preskriberas gäller det att du som är borgenär, det vill säga den som lånat ut pengar, måste avbryta preskriptionstiden. Detta gör du genom att:

 • Skriftligen kräva betalning av skulden.
 • Skriftligen påminna gäldenären, den som är skyldig dig pengar, om skulden.
 • Väcka talan eller på annat sätt åberopa fordringen mot gäldenären, till ex i domstol.

Om gäldenären betalar skulden, ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordringen påbörjas också en ny tioårig preskriptionstid.

Det betyder att du som borgenär, det vill säga den som lånar ut pengar, har ett skriftligt bevis på att en skuld existerar och att gäldenären, det vill säga den som lånat pengarna av dig, ska betala den.

Ett skuldebrev kostar 295 kronor och du kan ladda ner det direkt på Juridiska Dokument! Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument, och skulle du ändå behöva hjälp så är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi dig. Support ingår alltid!

I ett skuldebrev ska bland annat framkomma vem som är borgenär (den som lånar ut pengar), vem som är gäldenär (den som ska betala skulden) skuldens storlek, om ränta ska betalas och hur stor räntesats i så fall, förfallodag, eventuell avbetalningsplan och parternas underskrifter. Du kan ladda ner ett juridiskt korrekt skuldebrev här på Juridiska Dokument!

Om du lånar ut pengar kallas du för borgenär och den som du lånar ut pengar till kallas gäldenär. Ett skuldebrev, eller en revers som det även kallas, är ett skriftligt bevis på att skulden existerar och att gäldenären ska betala den.

Skuldebrev delas in i enkla respektive löpande skuldebrev. Det som vanligtvis används mellan privatpersoner är ett enkelt skuldbrev eftersom ett sådant är ställt till en specifik person som ska ha betalt, en namngiven borgenär. Det går att överlåta ett enkelt skuldebrev men det är ett krångligt förfarande.

Ett löpande skuldebrev kan däremot enkelt överlåtas till en annan borgenär och delas in i två olika sorters skuldebrev: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Ett innehavarskuldebrev innebär att det är den som innehar skuldebrevet på förfallodagen som har rätt att få betalt. Exempel: ”Till innehavaren av detta skuldebrev betalar undertecknad Per Persson..”

Ett orderskuldebrev måste ha en anteckning på själva skuldebrevet där det framkommer vem som är den nya borgenären. Står ditt namn inte där så kan du således inte kräva betalning.

Så fort du lånar ut pengar till någon ska du se till att du, som då kallas borgenär, och den du lånar pengar till, gäldenären, upprättar ett skuldebrev om detta. Ett skuldebrev, eller en revers som det även kallas, är ett skriftligt bevis på att skulden existerar och att gäldenären ska betala den.

Det är vanligt att skuldebrev används i kombination med samboavtal eller äktenskapsförord när sambor eller gifta par betalar olika stor insats i en gemensam bostad som de vill äga till lika delar (50% var). Läs mer om detta på Juridiska Dokument!

Avslutningsvis kan ett skuldebrev givetvis användas som delbetalning vid köp eller gåva.

Du kan ladda ner ett skuldebrev på Juridiska Dokument!

Ett skuldebrev förfaller den dagen som står som förfallodag i skuldebrevet. Har ni inte angett någon sådan förfaller det till betalning när innehavaren (det vill säga borgenären) ber om betalning.

En borgenär är den part som är som har en fordran mot någon annan och motparten betecknas gäldenär. Begreppet ska inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån.

En gäldenär är den part som har en skuld till någon annan. Skulden består vanligen i pengar men det kan även vara något annat. Gäldenärens motpart är borgenären.

När skulden betalas av, om man använder sig av en avbetalningsplan, ska detta antecknas på skuldebrevet så att gäldenären inte riskerar att behöva betala samma skuld fler gånger. När hela skulden är betald ska detta antecknas på skuldebrevet och gäldenären har rätt att kräva tillbaka skuldebrevet från borgenären.

Skuldebrev kan förnyas efter ett så kallat preskriptionsavbrott. Den generella preskriptionstiden för ett skuldebrev är tio år efter fordringens tillkomst. Är fordringen inte betalad efter denna tid upphör skulden. Med ett preskriptionsavbrott förlängs tiden för skuldens återbetalning med på nytt tio år.

För att skulden inte ska preskriberas gäller det att du som är borgenär, det vill säga den som lånat ut pengar, måste avbryta preskriptionstiden. Detta gör du genom att:

 • Skriftligen kräva betalning av skulden.
 • Skriftligen påminna gäldenären, den som är skyldig dig pengar, om skulden.
 • Väcka talan eller på annat sätt åberopa fordringen mot gäldenären, till ex i domstol.

Om gäldenären betalar skulden, ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordringen påbörjas också en ny tioårig preskriptionstid.

Ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att vara giltigt. Skulle en tvist uppkomma angående skuldebrevet är det emellertid ur bevissynpunkt klok om skuldebrevet är bevittnat.

Ja det går bra men för borgenären är det en risk om skulden inte kan återbetalas. Behöver borgenären lösa in panten, det vill säga bostaden, kan värdet på denna har minskat och understiga den aktuella skulden. Ni måste alltid diskutera detta med banken om bostaden redan ligger som säkerhet för andra skulder.

Testamente

Vem ärver, om inte testamente finns? Detta regleras i ärvdabalken i den så kallade arvsordningen.

Ärvdabalken delar in arvtagarna i tre klasser:

 1. Första arvsklassen utgörs av den avlidnes bröstarvingar.
 2. Den andra arvsklassens arvingar har bara rätt till arv om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen. Om så är fallet ärver i första hand den avlidnes far och mor hälften var. Om ingen av föräldrarna finns i livet ärver den avlidnes syskon och halvsyskon förälderns del.
 3. Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar samt deras barn dvs fastrar, farbröder, mostrar och morbröder till den avlidne.

Läs mer om arvsklasserna här!

Nej, man ärver inte skulder. Eventuella skulder som finns i dödsboet ska först betalas med de tillgångar som den avlidne har. Efter att skulderna är betalda ska arvingarna dela på kvarlåtenskapen. Om skulderna överstiger tillgångarna finns det således inget att ärva.

Särkullbarn ärver lika mycket som gemensamma barn, det vill säga sin arvslott. Skillnaden är att särkullbarn har rätt att erhålla sin arvslott direkt vid förälderns bortgång, medan gemensamma barn får vänta tills båda föräldrarna har avlidit innan de får ut sitt arv. Finns det ett testamente till den efterlevande makens fördel har särkullbarn rätt till endast sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten.

Kom ihåg att särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv! Makar med särkullbarn måste således upprätta ett testamente för att ärva varandra.

Laglotten är hälften av arvslotten precis som den är för gemensamma barn. Arvslotten är hela den lott av förälderns kvarlåtenskap som särkullbarnet har rätt till. Skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn gällande arvslott/laglott ligger i att särkullbarn har rätt att få ut minst sin laglott direkt vid förälderns bortgång medan gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna avlidit innan de får ut någon som helst del av sitt arv.

Exempel 1, makar utan testamente:
Make 1 har tre särkullbarn och ett gemensamt barn tillsammans med Make 2, det vill säga totalt fyra barn. Make 1 avlider och dennes kvarlåtenskap ska därmed delas upp i fyra delar. Tre av barnen är särkullbarn och har rätt att få ut hela sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång. Särkullbarnen ska alltså ha ¼ var av Make 1:s kvarlåtenskap medan Make 2 får förfoga över ¼ ,det gemensamma barnets andel.

Exempel 1, makar med testamente:
Make 1 har tre särkullbarn och ett gemensamt barn tillsammans med Make 2, det vill säga totalt fyra barn. Make 1 avlider och hans kvarlåtenskap ska därmed delas upp i fyra delar. De tre särkullbarnen har nu endast rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten. Resterande del får de i efterarv då Make 2 avlidit eller på annat sätt, beroende på hur testamentet är upprättat.

Särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Makar med särkullbarn måste således upprätta ett testamente för att ärva varandra.

Makar med gemensamma barn ärver alltid varandra med så kallat försteg. Även om det inte finns gemensamma barn så ärver makar med försteg gentemot den avlidne makens föräldrar, syskon, syskonbarn. Makar med särkullbarn ärver inte varandra eftersom särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. För att makar med särkullbarn ska ärva varandra krävs ett testamente.

Ja, om det syskon som avlidit inte är gift, inte har barn och om något av syskonens gemensamma föräldrar har avlidit. Detta under förutsättning att det inte finns ett testamente som säger annat. Läs mer om hur arvsordningen fungerar på Arv & Testamente!

Den som ärver dig ärver även din enskilda egendom. Den enskilda egendomen blir alltså en del av din kvarlåtenskap och fördelas enligt lag på följande sätt:

 • Är du gift och ni har endast gemensamma barn: din make ärver all din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och era barn får ut sitt arv då båda föräldrarna har gått bort.
 • Är du gift och ni har 2 gemensamma barn och du har 2 särkullbarn: din kvarlåtenskap delas upp i 4 delar. Dina särkullbarn ärver sina arvslotter (¼ var) direkt vid din bortgång, och din make ärver resterade kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Era gemensamma barn får ut sitt arv då båda föräldrarna är avlidna.
 • Är du gift och du har 2 särkullbarn: All din kvarlåtenskap delas upp i två arvslotter och ska tilldelas dina särkullbarn direkt vid din bortgång.
 • Är du gift utan barn: Din make ärver din kvarlåtenskap.
 • Är du sambo utan barn: Dina föräldrar ärver dig i första hand, sen dina syskon, syskonbarn osv. Läs mer om hur arvsordningen fungerar på Arv & Testamente!
 • Är du sambo och har två barn: Dina barn ärver all din kvarlåtenskap och ska tilldelas dem direkt vid din bortgång.
 • Är du ensamstående utan barn: Dina föräldrar ärver dig i första hand, sen dina syskon, syskonbarn osv. Läs mer om hur arvsordningen fungerar på Arv & Testamente!
 • Är du ensamstående med tre barn: Dina barn ärver all din kvarlåtenskap.

Vill du fördela din enskilda egendom eller din kvarlåtenskap på ett specifikt sätt och därmed frångå arvsordningen ovan måste detta framkomma i ett testamente.

Om de lån som finns är den avlidnes egna lån ska dessa betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Finns det inte tillräckligt med tillgångar för att täcka hela lånet avskrivs resten av skulden.

Finns det lån som den avlidne hade tillsammans med någon annan så har båda parterna ett så kallat solidariskt betalningsansvar. Detta innebär att banken kan kräva såväl dödsboet som den andre låntagaren på betalning av hela lånet vid ett sådant tillfälle.

Nej, det går inte att testamentera all kvarlåtenskap till ett av sina barn. Enligt lag så har bröstarvingar rätt till åtminstone sin laglott vid förälderns bortgång. Du kan således inte göra dina barn arvlösa genom ett testamente. Du kan dock testamentera all kvarlåtenskap förutom dina andra barns rättmätiga laglott till ett av dina barn.

Arvslott är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till.

Läs mer om arvslott och laglott på Arv & Testamente!

En laglott är halva arvslotten och utgör den andel som en bröstarvinge alltid har rätt till av sin förälders kvarlåtenskap om det finns ett testamente till förmån för någon annan.

Läs mer om laglott på Arv & Testamente!

Om det inte finns ett testamente där det framkommer hur den avlidne vill fördela sin kvarlåtenskap så träder den så kallade legala arvsordningen med arvsklasser in. Eftersom det inte finns några bröstarvingar så finns det inte någon i den första arvsklassen som ärver. Då kontrolleras det om det finns någon arvinge i den andra arvsklassen, som består av den avlidnes föräldrar, syskon, syskonbarn osv.

Finns det inte heller någon arvinge i andra arvsklassen går man vidare till tredje arvsklassen, som utgörs av den avlidnes mor- och farföräldrar och deras barn (fastrar, mostrar, farbröder och morbröder till den avlidne). Om det inte finns någon arvinge i någon av arvsklasserna och inte heller något testamente tillfaller arvet allmänna arvsfonden.

Nej, kusiner är inte arvsberättigade. Den sista släktingen som är arvsberättigad, om det inte finns ett testamente, är den avlidnes eventuella fastrar, mostrar, farbröder och morbröder. Därefter tillfaller kvarlåtenskapen den allmänna arvsfonden.

Ett testamente är ett juridiskt dokument som du kan upprätta om du vill fördela din kvarlåtenskap på ett specifikt sätt och inte vill att den legala arvsordningen ska bestämma hur arvet efter dig ska fördelas. Du kan också skriva ett testamente om du vill att specifika villkor ska gälla det som testamentstagare ärver. Ett vanligt villkor är att det som ärvs ska utgöra mottagarens enskilda egendom.

Ett särkullbarn är ett barn från ett tidigare förhållande.

Dina barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare är dina bröstarvingar.

I första hand ärver deras föräldrar om de lever, sedan syskon och syskonbarn. Finns ingen av de nämnda i livet går man vidare till barnets mor- och farföräldrar och deras barn (fastrar, mostrar, farbröder och morbröder till barnet). Om det inte finns någon arvinge av dessa nu nämnda tillfaller arvet den allmänna arvsfonden. Kusiner har ingen arvsrätt.

Nej, sambor har ingen arvsrätt enligt lag. Sambor med barn ärver inte heller varandra, utan barnen har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång, vilket kan sätta den efterlevande sambon i en mycket svår sits. För att sambor ska ärva varandra behövs ett testamente.

Ja, om du har en skuld som ligger hos Kronofogden och erhåller ett arv där den ärvda egendomen är av betydande värde, kan Kronofogden utmäta den egendomen. Finns det villkor i ett testamente som innebär att den ärvda egendomen inte får överlåtas kan den inte bli föremål för utmätning.

Du som skriver ett testamente (det vill säga testator) måste ha två testamentsvittnen och båda två ska vara närvarande och se dig underteckna ditt testamente. Vittnena behöver inte läsa testamentet men de behöver se att det är ett sådant som undertecknas, till exempel genom att det finns en rubrik som tydligt anger ”Testamente”.

Förutom att vittnena ska vara samtidigt närvarande då du undertecknar ditt testamente så finns det ytterligare formkrav som måste uppfyllas för att bevittningen ska vara korrekt. Först och främst ska testamentsvittnena vara obehöriga, med andra ord utomstående. De får alltså inte vara släkt med testator, inte vara gift eller sambo med någon som är släkt med testator och inte vara barn till någon som är gift eller sambo med släkting till testator.

En person som är omnämnd i ett testamente kan inte heller agera testamentsvittne, och samma sak gäller släktingar till en sådan person.

Testamentsvittnena ska dessutom uppfylla följande formkrav:

 • De måste vara över 15 år.
 • De måste veta att det är ett testamente de bevittnar och vad ett sådant innebär.
 • De måste vara vid sina sinnens fulla bruk.

Halvsyskon är ni om ni endast har en gemensam förälder. Om er gemensamma förälder har avlidit och det avlidna syskonet inte är gift, inte har några bröstarvingar och inte har skrivit ett testamente så ärver halvsyskonen det avlidna syskonets kvarlåtenskap.

Om du inte har någon bröstarvinge, det vill säga ett barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, så kan du fritt testamentera all din kvarlåtenskap hur du vill och till vem eller vilka du vill.

Har du bröstarvingar kan du fritt testamentera 50% av din kvarlåtenskap hur du vill och till vem eller vilka du vill utan att inkräkta på bröstarvingarnas rätt till laglott.

Ordet testamente kommer från latinets testatio mentis, vilket betyder ”frivilligt vittnesmål”.  Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en eller flera personer skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska regleras efter döden.

Ett testamente är ett frivilligt upprättat dokument där det framgår hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente kan upprättas som ett personligt testamente eller som ett inbördes testamente.

Ett personligt testamente är ett testamente upprättat av en person oavsett civilstånd.

Ett inbördes testamente är ett testamente mellan två personer vari man ger varandra ömsesidig arvsrätt till varandras kvarlåtenskap. Det är vanligt att makar med särkullbarn och sambor upprättar inbördes testamenten eftersom de annars inte ärver varandra, men även andra personer som vill ärva varandra (syskon, vänner) kan upprätta sådana. Även makar med endast gemensamma barn kan upprätta ett inbördes testamente, trots att de ärver varandra enligt lag, exempelvis för att försäkra sig om att det som deras barn ärver kommer att vara deras enskilda egendom.

Load More