Vi besvarar dina frågor om bodelning!

Bodelning

Hur går en skilsmässa till?

Det första ni ska göra är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad. Om ni är överens om att skiljas kan ni göra en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad men det går även att ansöka om skilsmässa själv om bara en av er vill skiljas. Då kallas det dock för en stämningsansökan. I båda fallen ska ni lämna in er ansökan till tingsrätten i den kommun där en av er är folkbokförd. Är ingen av er folkbokförd i Sverige ska er ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till Stockholms tingsrätt. 

Om ni har hemmavarande barn under 16 år, om en av er inte vill skiljas eller om ni, trots att ni uppfyller kraven för att få en omedelbar dom om äktenskapsskillnad ändå begär betänketid, kommer en betänketid att fastställas på minst sex månader. Ni kommer då att få ett meddelande hemskickat från tingsrätten om när er betänketid börjar och slutar. När betänketiden är slut måste någon av er skicka in en så kallad ansökan om fullföljd till tingsrätten. Att ansöka om fullföljd betyder att ni ber tingsrätten om att meddela slutgiltig dom om äktenskapsskillnad. Om inte en ansökan om fullföljd skickas in inom ett år efter att er ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten träder inte äktenskapsskillnaden i kraft och ni fortsätter att vara gifta.

Uppfyller ni kraven för att få en omedelbar dom om äktenskapsskillnad, det vill säga ingen betänketid, kommer tingsrätten att meddela er detta inom några veckor. Ni kommer då att få hemskickat en dom om omedelbar äktenskapsskillnad.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för äkta makar!

Vad är äktenskapsskillnad?

Äktenskapsskillnad är den juridiska termen för skilsmässa. I folkmun heter det att man ansöker om skilsmässa medan det formellt heter att man ska skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad. Äktenskapet upplöses alltså genom dom om äktenskapsskillnad.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för gifta!

Måste man göra bodelning vid skilsmässa?

Ja, enligt lag ska makar förrätta bodelning när äktenskapet upplöses, annars finns den så kallade giftorätten kvar. Giftorätt innebär att ni som makar har rätt till hälften av värdet på varandras egendom, såvida egendomen inte är enskild egendom. Gör ni ingen bodelning kan det således vålla problem för er i framtiden. Finns giftorätten kvar måste ni till exempel alltid inhämta tillstånd av er exmake om ni ska sälja egendom som hörde till giftorättsgodset, eller få ett godkännande av varandra då någon av er vill ta lån och så vidare.

Framför allt finns dock alltid risken kvar att en av er plötsligt begär bodelning, trots att det har gått många år sen ni skilde er. Detta är fullt möjligt eftersom det för makar inte finns någon övre gräns för när en bodelning dem emellan senast ska ha skett. Ni kan under åren som gått ha avyttrat egendom som ni ägde under äktenskapet, varit tvungna att använda upp era sparpengar och köpt ny egendom tillsammans med nya partners. Det är dock alltid den egendom som fanns den dagen er ansökan om äktenskapsskillnad blev registrerad hos tingsrätten som ska ingå i er bodelning, vilket kan medföra stora ekonomiska problem om den sker långt efter skilsmässan.

När gäller sambolagen?

Sambolagen gäller när två ogifta personer stadigvarande bor ihop i ett gemensamt hushåll och har ett parförhållande. Då kallas man sambor och sambolagen gäller.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för sambor!

Hur fördelas skulder vid skilsmässa?

Du är alltid betalningsansvarig för dina egna skulder och dina skulder tillfaller självklart dig vid en skilsmässa. Skulderna är dock avdragsgilla i en bodelning, men inget annat. Har ni gemensamma skulder, såsom exempelvis huslån, ska dessa endera överlåtas till den av er som tar över huset alternativt lösas genom att huset säljs.

Hur ansöker man om skilsmässa?

Du kan endera ansöka om skilsmässa själv genom en så kallas stämningsansökan eller så ansöker båda makarna gemensamt om äktenskapsskillnad. Äktenskapsskillnad är den juridiska benämningen för skilsmässa. I båda fallen ska en ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten i den kommun där en av er är folkbokförd. Är ingen av er folkbokförd i Sverige ska er ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Har ni hemmavarande barn under 16 år, om en av er inte vill skiljas eller om båda vill ha betänketid, kommer ni att få en så kallad betänketid på minst sex månader. När betänketiden har gått måste en ansökan om fullföljd skickas in för att slutföra processen och för att ni ska få en slutgiltig dom om äktenskapsskillnad. Inkommer det ingen ansökan om fullföljd fortsätter ni att vara gifta och en ny ansökan om äktenskapsskillnad måste lämnas in om ni fortsättningsvis vill skiljas.

Klicka här för att läsa mer om skilsmässa och bodelning!

Måste man göra en bodelning om man är överens?

Makar ska göra en bodelning enligt lag, så svaret på den frågan är ja. Sambor har inte samma krav på att en bodelning ska göras enligt lag utan där ska en bodelning göras om någon av samborna önskar det.

En bodelning innebär inte att man är osams, utan att ni gör ett avslut på era ekonomiska förehavanden som makar eller sambor.

Vad innebär sambolagen?

Sambolagen

Sambolagen förklarar att två personer som har ett parförhållande, som bor tillsammans och som delar ett hushåll är sambor. Det som står i lagen i övrigt är vad som ska gälla när samboförhållandet upphör och hur samboegendomen då ska fördelas mellan samborna. Ett samboförhållande upphör vid separation eller när en av samborna avlider.

Samboegendom

Samboegendom är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, som införskaffats för gemensamt bruk. Saker ni ägde innan ni blev sambor är således inte samboegendom och ska inte ingå i en bodelning. Inte heller bilar, sparpengar, företag, gräsklippare, utemöbler, sommarstugor och så vidare ska ingå trots att egendomen kanske inköpts under samboförhållandet. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag ska delas, resten behåller var och en.

Sambolagens bodelningsregler

Enligt sambolagen ska alltså endast samboegendom ingå i bodelningen när samboförhållandet tar slut, och den ska då delas lika mellan samborna. Vad gäller den gemensamma bostaden så har den av samborna som bäst behöver den, och som vill och kan ta över den, rätt att göra så. För att kunna ta över den gemensamma bostaden gäller följande:

 1. Den sambo som tar över bostaden ska även kunna ta över de eventuella bolån som finns.
 2. Den sambo som tar över bostaden ska också kunna ersätta den andra sambon med halva nettovärdet. Denna summa kallas för bodelningslikvid.

Om dessa två förutsättningar uppnås kan alltså inte den andra sambon tvinga fram en försäljning. 

Påtala bodelning inom ett år

En begäran om bodelning ska presenteras av en av parterna inom ett år efter att samboförhållandet upphörde, endera muntligt eller skriftligt. Om ingen av parterna påtalar bodelning går rätten till en bodelning förlorad. Är båda samborna däremot överens om att en bodelning enligt sambolagen ska göras, trots att ingen har påtalat en sådan inom ett år, finns det självklart inget som hindrar detta.

Har samboförhållandet upphört på grund av att den ena sambon avlidit gäller samma regler. Det är dock endast den efterlevande sambon som kan kräva bodelning vid dödsfall, dödsboet har inte samma rätt. En skriftlig begäran ska då lämnas in av den efterlevande sambon senast vid bouppteckningen efter den avlidne sambon. 

Samboavtal

Om ni som sambor inte vill att dessa bodelningsregler i sambolagen inte ska gälla i ert samboförhållande, måste ni upprätta ett skriftligt samboavtal. I ett samboavtal avtalar ni bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis, och bestämmer därmed att ingen bodelning ska göras när samboförhållandet upphör. Då tar var och en av samborna sin egendom, och egendom som ägs gemensamt delas på enligt överenskommelse. Egendom som ingen vill ta över säljes med fördel, och pengarna fördelas lika mellan parterna.

Här kan du läsa mer om våra olika avtal för sambor!

Vad kostar en bodelningsförrättare?

Först och främst ska en ansökningsavgift betalas till tingsrätten (Aktuell ansökningsavgift oktober 2019 är 900 kr). Den totala kostnaden för bodelningsförrättarens arbete varierar väldigt mycket beroende på arbetets omfattning och komplexitet. De flesta bodelningsförrättare vill ha en förskottsbetalning på mellan 5-10 timmars arbete då det gäller bodelningsärenden. Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas lika mellan parterna. Om en av parterna försvårar bodelningens genomförande kan denne dock få betala en större del av kostnaden.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner det dokument ni behöver för att ansöka om en bodelningsförrättare:

Hur gör man en bodelning?

Att förrätta en bodelning innebär att ni fördelar den egendom ni kommit överens om ska ingå i er bodelning och upprättar ett bodelningsavtal över denna fördelning. Är ni överens kan ni enkelt göra er bodelning själva, är ni inte överens eller om en av er inte vill medverka till att en bodelning genomförs måste ni ansöka om en bodelningsförrättare.
För att vara säker på att ni har ett korrekt bodelningsavtal som uppfyller de lag- och formkrav som finns (av bank, Lantmäteri, bostadsrättsförening osv) rekommenderar vi att ni laddar ner ett sådant här:

Vad ingår i bodelning?

Makar

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom blir enskild på följande sätt:

 • Du har fått en gåva och med den ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom.
 • Du har ärvt egendom och det finns ett testamente där det står att det som du ärver ska vara din enskilda egendom.
 • Du och din make har ett äktenskapsförord där ni avtalat att egendom ska vara enskild.
 • Du kan ha erhållit förmånstaganden genom försäkringar som blivit din enskilda egendom genom de villkor som finns för denna försäkring.

Allt utöver den eventuella enskilda egendomen kallas som sagt för giftorättsgods och ska ingå i er bodelning.

Sambor

I en bodelning mellan sambor ska endast så kallad samboegendom ingå. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Hur lång tid tar en bodelning?

Är ni överens tar er bodelning inte alls lång tid eftersom ni i sådana fall kan göra er egen bodelning. Då behöver ni fördela egendomen ni ska dela mellan er och skriva ett bodelningsavtal. Därefter ska dock er bank skriva om era eventuella lån och eventuell bostad ska byta ägare genom ansökan om lagfart, överlåtelse av bostadsrätt eller genom att ert hyresavtal skrivs om. Dessa procedurer kan i sin tur ta lite tid, men själva bodelningen gör ni snabbt och lätt själva och ni hittar alla dokument ni behöver på Juridiska Dokument:

Är ni inte överens måste ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Handläggningstiden för att få en sådan utsedd beror på hur stor arbetsbörda tingsrätten har och om de har några tillgängliga bodelningsförrättare just för tillfället. Ni får ett meddelande hemskickat med information om vem er bodelningsförrättare är då tingsrätten utsett en sådan. Då ni väl får er bodelningsförrättare kan det även då vara svårt att uttala sig om hur lång tid det tar innan en bodelning kommit till stånd. Ni ska först samarbeta och tillhandahålla den information som bodelningsförrättaren behöver för att sammanställa en bodelning som ni båda är överens om. Detta kan dra ut på tiden om inte båda parterna är samarbetsvilliga. Kommer ni inte fram till en bodelning som båda är nöjda med kan bodelningsförrättaren utföra en tvångsbodelning mellan er. Detta kan också dra ut på tiden eftersom det går vidare till tingsrätten om någon av er inte godkänner den.

Vad kostar en bodelning?

Är ni överens kostar inte själva bodelningen er något. De dokument ni behöver kan ni ladda ner här:

Därutöver tillkommer eventuella uppläggningskostnader till bank för lånehantering, eventuell expeditionsavgift för lagfart samt en registreringsavgift till Skatteverket om ni som är makar vill registrera ert bodelningsavtal. Sambor har inte den möjligheten

Är ni inte överens är det inte möjligt att svara på vad er bodelning kommer att kosta er i slutändan. Ni måste då ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten och först och främst betala en ansökningsavgift till tingsrätten. I juli 2018 är ansökningsavgiften 900 kr.

Den totala kostnaden för bodelningsförrättare varierar eftersom alla advokater och jurister har olika timarvoden och eftersom det inte går att uttala sig om hur lång tid bodelningen kommer att ta. De flesta bodelningsförrättare vill dock ha en förskottsbetalning på mellan 5-10 timmars arbete då det gäller bodelningar. Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas mellan parterna.

Vad kostar en jurist vid bodelning?

Kostnaden varierar dels för att alla advokater och jurister har olika timarvoden och dels beroende på hur lång tid bodelningen tar. Faktum är att ni inte behöver en jurist för att göra en bodelning under förutsättning att ni är överens.

Läs mer om detta på vår informationssajt om bodelning!

Vem betalar bodelningsförrättare?

Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas mellan parterna vare sig den ena parten vill göra en bodelning eller inte. Om den ena parten är mycket ovillig till att samarbeta och drar ut på processen genom att inte tillhandahålla den information bodelningsförrättaren behöver eller dylikt kan den andre parten be om att kostnaden ska delas på annat sätt än 50/50.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner det dokument ni behöver för att ansöka om bodelningsförrättare:

Hur skriver man ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal måste vara skriftligt upprättat och undertecknat av båda parterna. För att vara säker på att ni har ett korrekt bodelningsavtal som uppfyller de lag- och formkrav som finns (av bank, Lantmäteri, bostadsrättsförening osv) rekommenderar vi att ni laddar ner ett sådant på Juridiska Dokument:

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods.

Makar kan ha två sorters egendom: giftorättsgods och enskild egendom. Egendom blir enskild på följande sätt:

 • Du får en gåva tillsammans med ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom.
 • Du ärver något och det står i testamentet att det som du ärver ska vara din enskilda egendom.
 • Du och din make skriver ett äktenskapsförord där ni avtalar om att egendom ska vara enskild.
 • Om du erhåller ett förmånstagande där det i villkoren framkommer att det ska vara din enskilda egendom.

Så vad delas vid skilsmässa? Allt utöver eventuell enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i er bodelning.

Bodelningsreglerna är dock dispositiva och det är mycket vanligt att makar kommer överens om att endast dela på större, belånad egendom och/eller gemensamma bostäder eller fritidshus medan övrig egendom tillfaller var och en som äger det. Att reglerna är dispositiva innebär alltså att ni kan, om ni är överens om det, själva bestämma vad som ska ingå i er bodelning och till vilket värde. Fastigheter och bostäder ska dock alltid värderas till marknadsvärde, vilket i och för sig innebär att all övrig egendom också ska värderas till marknadsvärde eftersom ni ska vara konsekventa i ert tänkande, men inga regler utan undantag.

Hur lång tid tar bodelning?

Är ni överens tar er bodelning inte alls lång tid eftersom ni i sådana fall kan göra er egen bodelning. Då behöver ni endast fördela egendomen som ingår i er bodelning och skriva ett bodelningsavtal. Därefter ska er bank skriva om era eventuella lån och eventuell bostad byta ägare genom ansökan om lagfart, överlåtelse av bostadsrätt eller genom att ert hyresavtal skrivs om. Bodelningen i sig själv går alltså fort att göra, men processerna med bank osv kan ta ett tag. Alla dokument ni behöver för att göra er bodelning hittar ni på Juridiska Dokument:

Är ni inte överens måste ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Handläggningstiden för att få en sådan utsedd beror på hur stor arbetsbörda tingsrätten har och om de har några tillgängliga bodelningsförrättare just då. Ni får ett meddelande hemskickat med information om vem er bodelningsförrättare är då tingsrätten utsett en sådan. Då ni väl får er bodelningsförrättare kan det även då vara svårt att uttala sig om hur lång tid det tar innan en bodelning kommit till stånd. Ni ska först samarbeta och tillhandahålla den information som bodelningsförrättaren behöver för att sammanställa en bodelning som ni båda är överens om. Detta kan dra ut på tiden om inte båda parterna är samarbetsvilliga. Kommer ni inte fram till en bodelning som båda är nöjda med kan bodelningsförrättaren utföra en tvångsbodelning mellan er. Detta kan också dra ut på tiden eftersom det går vidare till tingsrätten om någon av er inte godkänner den.

Vad ingår i en bodelning mellan makar?

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom blir enskild på följande sätt:

 • Du har fått en gåva och med den ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom.
 • Du har ärvt egendom och det finns ett testamente där det står att det som du ärver ska vara din enskilda egendom.
 • Du och din make har ett äktenskapsförord där ni avtalat att egendom ska vara enskild.
 • Du kan ha erhållit förmånstaganden genom försäkringar som blivit din enskilda egendom genom de villkor som finns för denna försäkring.

Allt utöver den eventuella enskilda egendomen kallas som sagt för giftorättsgods och ska ingå i er bodelning.