Måste ett skuldebrev förnyas?

Måste ett skuldebrev förnyas?
a young lawyer is sitting at her desk in the office

Skuldebrev kan förnyas efter ett så kallat preskriptionsavbrott. Den generella preskriptionstiden för ett skuldebrev är tio år efter fordringens tillkomst. Är fordringen inte betalad efter denna tid upphör skulden. Med ett preskriptionsavbrott förlängs tiden för skuldens återbetalning med på nytt tio år.

För att skulden inte ska preskriberas gäller det att du som är borgenär, det vill säga den som lånat ut pengar, måste avbryta preskriptionstiden. Detta gör du genom att:

  • Skriftligen kräva betalning av skulden.
  • Skriftligen påminna gäldenären, den som är skyldig dig pengar, om skulden.
  • Väcka talan eller på annat sätt åberopa fordringen mot gäldenären, till ex i domstol.

Om gäldenären betalar skulden, ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordringen påbörjas också en ny tioårig preskriptionstid.