När slutar framtidsfullmakten att gälla?

När slutar framtidsfullmakten att gälla?

Enligt lag så kan du som fullmaktsgivare alltid återkalla din framtidsfullmakt. Har du i framtidsfullmakten angett att en granskare ska utses så kan denna person också återkalla den. Överförmyndarnämnden kan också återkalla en framtidsfullmakt, helt eller delvis, om det framkommer att din fullmaktshavare inte tillvaratagit dina intressen och missköter sina uppgifter. När en framtidsfullmakt är återkallad upphör den att gälla.

Om du inte anger annat i din framtidsfullmakt så gäller den även efter din bortgång om den används till dödsboets förmån. I så fall slutar den gälla när dödsboet är avvecklat.