Fullmakt


Fullmakt

Hur fungerar fullmakt?

Om du personligen inte kan handha ett ärende eller utföra en åtgärd och behöver någon som träder in i ditt ställe kan du utfärda en fullmakt åt denna person. Du anger då vad fullmakten ska gälla, det vill säga ett specifikt ärende eller en visst åtgärd och de eventuella villkor du vill ska gälla. Du anger också om din fullmakt ska gälla endast en viss tid eller om den gäller tills vidare. Den person som du utfärdar fullmakten till ska alltid kunna visas upp fullmakten i original då denne utför ärenden i ditt namn.

Har tiden gått ut upphör fullmakten att gälla och du måste då utfärda en ny fullmakt om du fortsättningsvis behöver ett ombud. Att utfärda en tidsbegränsad fullmakt är att rekommendera för att undvika att den missbrukas.

Vill du upphäva en fullmakt är det bäst om du återfår fullmakten i original av din fullmaktshavare och att du sedan förstör den. Finns inte originalet att tillgå eller om fullmaktshavaren inte samarbetar kan du bland annat ansöka om att tingsrätten ska ogiltigförklara den.

När behöver man fullmakt?

Om du ska företräda någon i ett specifikt ärende måste du ha en fullmakt för att bevisa att du har rätt att göra det.

När blir en fullmakt giltig?

Den gäller när fullmakten är utfärdad skriftligt och att det i fullmakten framkommer klart och tydligt vem som är fullmaktsgivare, vem som är fullmaktstagare (eller ombud som det också kallas) och där saken som fullmakten gäller framkommer. Fullmakten ska givetvis vara undertecknad av, i första hand fullmaktsgivare, och ska kunna visas upp i original.

När upphör en fullmakt att gälla?

Om en fullmakt är tidsbegränsad upphör den att gälla då tiden gått ut. Annars gäller den tills den återkallas, rivs eller om den som utfärdat den mister sin förmåga att handha sina personliga och ekonomiska förehavanden. En fullmakt som inte har kunnat återkallas enligt lag kan också ha förklarats ogiltig genom dom i tingsrätt.

Om inget annat framkommer i fullmakten gäller den även om fullmaktsgivare avlider om den används till förmån för dödsboet.

Vad betyder fullmakt?

Rätt att företräda en person, det vill säga fullmaktsgivare, i det ärende som framkommer i fullmakten.

Vad innebär fullmakt vid bouppteckning?

Om du har blivit kallad till en bouppteckning men inte kan eller vill närvara personligen, kan du utfärda en fullmakt åt någon, ett ombud, att gå i ditt ställe. Ditt ombud har då rätt att företräda och bevaka dina intressen vid bouppteckningsförrättningen.

Vad kostar en fullmakt?

En fullmakt kostar 295,- och du hittar den här: Fullmakt 

En framtidsfullmakt kostar 395,- och en sådan hittar du här: Framtidsfullmakt 

Vem kan skriva fullmakt?

Den som har rättshandlingsförmåga gällande det ärende fullmakten avser. Du kan ha rättshandlingsförmåga i vissa avseenden redan då du är 16 år, men i de flesta fall gäller det att man ska vara myndig för att utfärda en fullmakt.

Vem kan bevittna en fullmakt?

Det finns inga krav på att fullmakter ska bevittnas. Ibland kan det dock behövas en stämpel och en underskrift av Notarius Publicus, exempelvis om fullmakten ska användas i utlandet.