Gåvobrev


Gåvobrev

Vad är gåvobrev?

Det är ett skriftligt bevis på att egendom har överlämnats till någon och den överlåtelsehandling du använder dig av för att överlåta en fastighet eller en bostadsrätt till någon. I ett gåvobrev kan du som givare även ange de villkor du vill ska gälla för gåvan, till exempel att den ska vara mottagarens enskilda egendom, att den inte kan utmätas, att gåvan inte får säljas utan din tillåtelse med mera.

Hur skriver man gåvobrev?

Ett gåvobrev ska upprättas skriftligt och innehålla en klar och tydlig överlåtelseförklaring. För gåvobrev gällande gåva av bostadsrätt och gåva av fast egendom måste även en del andra formkrav vara uppfyllda för att gåvobrevet ska vara giltigt. Av denna anledning rekommenderar vi att du alltid använder dig av ett juridiskt korrekt upprättat gåvobrev vilket du kan ladda ner på Juridiska Dokument.

Hur deklarera gåva av fastighet?

Det finns inga krav på att gåvor ska deklareras så länge villkoren för att det ska räknas som en gåva är uppfyllda, det vill säga det har skett en frivillig förmögenhetsöverföring utan motprestation. Gåvoskatten är numera avskaffad. Vill du undvika att det ska uppstå oklarheter framöver, till exempel när gåvan är en fastighet eller en bostadsrätt, kan det dock vara en idé att ändå ta upp det i din deklaration.

Hur stor gåva får man ge?

Det finns inga regler gällande hur stor gåva man får ge. Eftersom det inte längre utgår någon gåvoskatt kan du ur skattehänseende ge hur stor gåva du vill så länge det finns en klar och tydlig gåvoavsikt med gåvan. En tydlig gåvoavsikt innebär ett krav på att gåvan ges utan att givaren erhåller en motprestation, det vill säga utan att givaren får eller kräver något i gengäld.

Varför gåva mellan makar?

Makar kan överföra egendom mellan varandra endera genom ett gåvobrev eller genom en bodelning under äktenskapet. Om det inte kommer att utgå en ersättning för gåvan (genom att mottagarmaken betalar ett kontantbelopp eller blir medlåntagare till lån exempelvis) är ett gåvobrev ett enkelt sätt att föra över egendomen. Kommer ersättning att utgå finns det dock risk för att gåvan kommer att klassas som ett köp och det blir skattemässiga påföljder. I det fallet kan man i stället använda sig av en bodelning under äktenskapet. Ett gåvobrev mellan makar måste alltid registreras hos skatteverket för att vara giltigt.

Vem får bevittna gåvobrev?

Det finns inga formkrav vad gäller vittnen av gåvobrev. Givare och mottagare bör givetvis inte bevittna varandras underskrifter, men i övrigt kan vem som helst bevittna ett gåvobrev.

Läs mer om detta på Gåvobrev.nu!