Skuldebrev


Skuldebrev

När preskriberas ett skuldebrev?

Den generella preskriptionstiden för ett skuldebrev är tio år efter fordringens tillkomst. Så om inget har hänt inom tio år efter att skulden uppkom förfaller skuldebrevet. Detta gäller även om förfallodagen har satts att infalla senare än tio år från det att fordringen uppkom.

För att skulden inte ska preskriberas gäller det att du som är borgenär, det vill säga den som lånat ut pengar, måste avbryta preskriptionstiden. Detta gör du genom att:

  • Skriftligen kräva betalning av skulden.
  • Skriftligen påminna gäldenären, den som är skyldig dig pengar, om skulden.
  • Väcka talan eller på annat sätt åberopa fordringen mot gäldenären, till ex i domstol.

Om gäldenären betalar skulden, ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordringen påbörjas också en ny tioårig preskriptionstid.

Vad betyder skuldebrev?

Det betyder att du som borgenär, det vill säga den som lånar ut pengar, har ett skriftligt bevis på att en skuld existerar och att gäldenären, det vill säga den som lånat pengarna av dig, ska betala den.

Vad kostar ett skuldebrev?

Ett skuldebrev kostar 295 kronor och du kan ladda ner det direkt på Juridiska Dokument! Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument, och skulle du ändå behöva hjälp så är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi dig. Support ingår alltid!

Vad ska ett skuldebrev innehålla?

I ett skuldebrev ska bland annat framkomma vem som är borgenär (den som lånar ut pengar), vem som är gäldenär (den som ska betala skulden) skuldens storlek, om ränta ska betalas och hur stor räntesats i så fall, förfallodag, eventuell avbetalningsplan och parternas underskrifter. Du kan ladda ner ett juridiskt korrekt skuldebrev här på Juridiska Dokument!

Vad innebär skuldebrev?

Om du lånar ut pengar kallas du för borgenär och den som du lånar ut pengar till kallas gäldenär. Ett skuldebrev, eller en revers som det även kallas, är ett skriftligt bevis på att skulden existerar och att gäldenären ska betala den.

Skuldebrev delas in i enkla respektive löpande skuldebrev. Det som vanligtvis används mellan privatpersoner är ett enkelt skuldbrev eftersom ett sådant är ställt till en specifik person som ska ha betalt, en namngiven borgenär. Det går att överlåta ett enkelt skuldebrev men det är ett krångligt förfarande.

Ett löpande skuldebrev kan däremot enkelt överlåtas till en annan borgenär och delas in i två olika sorters skuldebrev: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Ett innehavarskuldebrev innebär att det är den som innehar skuldebrevet på förfallodagen som har rätt att få betalt. Exempel: ”Till innehavaren av detta skuldebrev betalar undertecknad Per Persson..”

Ett orderskuldebrev måste ha en anteckning på själva skuldebrevet där det framkommer vem som är den nya borgenären. Står ditt namn inte där så kan du således inte kräva betalning.

När används skuldebrev?

Så fort du lånar ut pengar till någon ska du se till att du, som då kallas borgenär, och den du lånar pengar till, gäldenären, upprättar ett skuldebrev om detta. Ett skuldebrev, eller en revers som det även kallas, är ett skriftligt bevis på att skulden existerar och att gäldenären ska betala den.

Det är vanligt att skuldebrev används i kombination med samboavtal eller äktenskapsförord när sambor eller gifta par betalar olika stor insats i en gemensam bostad som de vill äga till lika delar (50% var). Läs mer om detta på Juridiska Dokument!

Avslutningsvis kan ett skuldebrev givetvis användas som delbetalning vid köp eller gåva.

Du kan ladda ner ett skuldebrev på Juridiska Dokument!

När förfaller ett skuldebrev?

Ett skuldebrev förfaller den dagen som står som förfallodag i skuldebrevet. Har ni inte angett någon sådan förfaller det till betalning när innehavaren (det vill säga borgenären) ber om betalning.

Vad är borgenär?

En borgenär är den part som är som har en fordran mot någon annan och motparten betecknas gäldenär. Begreppet ska inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån.

Vad betyder gäldenär?

En gäldenär är den part som har en skuld till någon annan. Skulden består vanligen i pengar men det kan även vara något annat. Gäldenärens motpart är borgenären.

Hur gör man när skulden är betald?

När skulden betalas av, om man använder sig av en avbetalningsplan, ska detta antecknas på skuldebrevet så att gäldenären inte riskerar att behöva betala samma skuld fler gånger. När hela skulden är betald ska detta antecknas på skuldebrevet och gäldenären har rätt att kräva tillbaka skuldebrevet från borgenären.

Måste ett skuldebrev förnyas?
a young lawyer is sitting at her desk in the office

Skuldebrev kan förnyas efter ett så kallat preskriptionsavbrott. Den generella preskriptionstiden för ett skuldebrev är tio år efter fordringens tillkomst. Är fordringen inte betalad efter denna tid upphör skulden. Med ett preskriptionsavbrott förlängs tiden för skuldens återbetalning med på nytt tio år.

För att skulden inte ska preskriberas gäller det att du som är borgenär, det vill säga den som lånat ut pengar, måste avbryta preskriptionstiden. Detta gör du genom att:

  • Skriftligen kräva betalning av skulden.
  • Skriftligen påminna gäldenären, den som är skyldig dig pengar, om skulden.
  • Väcka talan eller på annat sätt åberopa fordringen mot gäldenären, till ex i domstol.

Om gäldenären betalar skulden, ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordringen påbörjas också en ny tioårig preskriptionstid.

Måste skuldebrev bevittnas för att vara giltigt?

Ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att vara giltigt. Skulle en tvist uppkomma angående skuldebrevet är det emellertid ur bevissynpunkt klok om skuldebrevet är bevittnat.

Kan jag pantsätta min bostad som säkerhet för lånet?

Ja det går bra men för borgenären är det en risk om skulden inte kan återbetalas. Behöver borgenären lösa in panten, det vill säga bostaden, kan värdet på denna har minskat och understiga den aktuella skulden. Ni måste alltid diskutera detta med banken om bostaden redan ligger som säkerhet för andra skulder.