Vad menas med fri förfoganderätt respektive full äganderätt?

Om du ärver egendom med fri förfoganderätt innebär det att du fritt får förfoga över den ifrågavarande egendomen. Du kan således sälja eller konsumera den ärvda egendomen under din livstid. Du kan dock inte testamentera bort egendom du ärvt med fri förfoganderätt. Den egendom som eventuellt finns kvar vid din bortgång ska nämligen gå vidare … Read more

Vad är partiellt arvskifte?

Det innebär att bara en del av kvarlåtenskapen tas upp och fördelas i ett arvskifte och resten ligger kvar i dödsboet oskiftat. Eftersom det inte finns någon tidsgräns när ett arvskifte ska vara förrättat kan partiella arvskiften ske. Denna lösning kan vara lösningen i vissa fall, men med åren blir hanteringen av dödsboet mer och … Read more

Hur går arvskifte till?

För att ett arvskifte ska kunna ske ska följande vara klart: Innan arvet fördelas ska dödsboets alla tillgångar skrivas upp och värderas. Gör man arvskiftet i nära anslutning till bouppteckning eller bodelning kan alltid värden därifrån användas. Har det gått en längre tid kan dödsbodelägarna behöva komma överens om nytt värde på kvarlåtenskapen. Dödsbodelägarna fördelar … Read more

Vem får göra arvskifte?

Dödsbodelägarna får förrätta arvskifte själva om alla är överens om hur kvarlåtenskapen ska fördelas. De kan göra det tillsammans, eller så upprättar en av dödsbodelägarna arvskifteshandlingen som övriga dödsbodelägare sedan godkänner genom att underteckna det. Det behöver således inte vara någon specifik person som ska utses för att göra arvskiftet om inte dödsbodelägarna vill det … Read more

Hur skriva arvskifte?

När ni som är dödsbodelägare väl kommit fram till vad den avlidnes kvarlåtenskap består av ska ett arvskifte genomföras. Vad kvarlåtenskapen består av får man reda på efter att bouppteckning är registrerad, eventuell bodelning mellan dödsboet och efterlevande sambo/make är genomförd, eventuella skulder är betalda. Det är vid arvskiftet som kvarlåtenskapen i dödsboet fördelas mellan … Read more

Hur lång tid tar ett arvskifte?

Det finns ingen bestämd tidsgräns för avslut av ett arvskifte, om det inte finns en lantbruksfastighet i dödsboet vill säga. Då måste däremot ett arvskifte ske, eller fastigheten säljas, inom fyra år efter slutet av det kalenderår då dödsfallet inträffade. I övriga fall kan dödsbodelägarna exempelvis välja att göra ett partiellt arvskifte inledningsvis. Det innebär … Read more

Vad är arvskifte?

Arvskifte är när tillgångarna i dödsboet, den så kallade kvarlåtenskapen efter en avliden person, fördelas mellan dödsbodelägarna. Ett arvskifte kan förrättas först när: Vid arvskiftesförrättningen ska ett skriftligt dokument upprättas, en så kallad arvskifteshandling. I handlingen ska det framkomma hur kvarlåtenskapen fördelas i lotter mellan alla dödsbodelägare. Arvskifteshandlingen ska godkännas av alla dödsbodelägare och är … Read more

Varför äktenskapsförord?

Om ni som makar inte vill dela er egendom med varandra när ert äktenskap upphör måste ni upprätta ett äktenskapsförord. Eftersom ni får giftorätt i varandras egendom när ni gifter er betyder det att ni har rätt till hälften av värdet på varandras egendom i en bodelning. Omvandlar ni giftorättsgodset till enskild egendom försvinner giftorätten. … Read more

Hur ärvs enskild egendom?

Att egendom är enskild betyder att den egendomen inte ska delas mellan dig och din make/sambo i en bodelning. Den som ärver dig ärver alltså din enskilda egendom. Har du inte skrivit något testamente så ärver således dina legala arvingar dig. Har du ett testamente ärver de som du angett däri din enskilda egendom. Har … Read more