Testamente


Testamente

Vad menas med fri förfoganderätt respektive full äganderätt?

Om du ärver egendom med fri förfoganderätt innebär det att du fritt får förfoga över den ifrågavarande egendomen. Du kan således sälja eller konsumera den ärvda egendomen under din livstid. Du kan dock inte testamentera bort egendom du ärvt med fri förfoganderätt.

Motsatsen till fri förfoganderätt är full äganderätt. Ärver du egendom med full äganderätt så behöver du inte alls ta hänsyn till den avlidnes arvingar. Du kan helt fritt disponera egendomen på det sätt som du önskar. Därtill kan du även testamentera bort eller ge bort den ärvda egendomen.

Vad betyder testamente?

Ordet testamente kommer från latinets testatio mentis, vilket betyder “frivilligt vittnesmål”.  Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en eller flera personer skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska regleras efter döden.

Ett testamente är ett frivilligt upprättat dokument där det framgår hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente kan upprättas som ett personligt testamente eller som ett inbördes testamente.

Ett personligt testamente är ett testamente upprättat av en person oavsett civilstånd.

Ett inbördes testamente är ett testamente mellan två personer vari man ger varandra ömsesidig arvsrätt till varandras kvarlåtenskap. Det är vanligt att makar med särkullbarn och sambor upprättar inbördes testamenten eftersom de annars inte ärver varandra, men även andra personer som vill ärva varandra (syskon, vänner) kan upprätta sådana. Även makar med endast gemensamma barn kan upprätta ett inbördes testamente, trots att de ärver varandra enligt lag, exempelvis för att försäkra sig om att det som deras barn ärver kommer att vara deras enskilda egendom.

Hur mycket kan man testamentera bort?

Om du inte har någon bröstarvinge, det vill säga ett barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, så kan du fritt testamentera all din kvarlåtenskap hur du vill och till vem eller vilka du vill.

Har du bröstarvingar kan du fritt testamentera 50% av din kvarlåtenskap hur du vill och till vem eller vilka du vill utan att inkräkta på bröstarvingarnas rätt till laglott.

Ärver halvsyskon?

Halvsyskon är de som endast har en gemensam förälder. Om halvsyskonens gemensamma förälder har avlidit och det avlidna syskonet inte var gift, inte har några bröstarvingar och inte har skrivit ett testamente så ärver halvsyskonen det avlidna syskonets kvarlåtenskap.

Vem får bevittna testamente?

Du som skriver ett testamente (det vill säga testator) måste ha två testamentsvittnen och båda två ska vara närvarande och se dig underteckna ditt testamente. Vittnena behöver inte läsa testamentet men de behöver se att det är ett sådant som undertecknas, till exempel genom att det finns en rubrik som tydligt anger ”Testamente”.

Förutom att vittnena ska vara samtidigt närvarande då du undertecknar ditt testamente så finns det ytterligare formkrav som måste uppfyllas för att bevittningen ska vara korrekt. Först och främst ska testamentsvittnena vara obehöriga, med andra ord utomstående. De får alltså inte vara släkt med testator, inte vara gift eller sambo med någon som är släkt med testator och inte vara barn till någon som är gift eller sambo med släkting till testator.

En person som är omnämnd i ett testamente kan inte heller agera testamentsvittne, och samma sak gäller släktingar till en sådan person.

Testamentsvittnena ska dessutom uppfylla följande formkrav:

 • De måste vara över 15 år.
 • De måste veta att det är ett testamente de bevittnar och vad ett sådant innebär.
 • De måste vara vid sina sinnens fulla bruk.
Kan kronfogden ta mitt arv?

Ja, om du har en skuld som ligger hos Kronofogden och erhåller ett arv där den ärvda egendomen är av betydande värde, kan Kronofogden utmäta den egendomen. Finns det villkor i ett testamente som innebär att den ärvda egendomen inte får överlåtas kan den inte bli föremål för utmätning.

Ärver sambor varandra?

Nej, sambor har ingen arvsrätt enligt lag. Sambor med barn ärver inte heller varandra, utan barnen har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång, vilket kan sätta den efterlevande sambon i en mycket svår sits. För att sambor ska ärva varandra behövs ett testamente.

Vem ärver barn?

I första hand ärver deras föräldrar om de lever, sedan syskon och syskonbarn. Finns ingen av de nämnda i livet går man vidare till barnets mor- och farföräldrar och deras barn (fastrar, mostrar, farbröder och morbröder till barnet). Om det inte finns någon arvinge av dessa nu nämnda tillfaller arvet den allmänna arvsfonden. Kusiner har ingen arvsrätt.

Vem är bröstarvinge?

Dina barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare är dina bröstarvingar.

Vad är särkullbarn?

Ett särkullbarn är ett barn från ett tidigare förhållande.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt dokument som du kan upprätta om du vill fördela din kvarlåtenskap på ett specifikt sätt och inte vill att den legala arvsordningen ska bestämma hur arvet efter dig ska fördelas. Du kan också skriva ett testamente om du vill att specifika villkor ska gälla det som testamentstagare ärver. Ett vanligt villkor är att det som ärvs ska utgöra mottagarens enskilda egendom.

Ärver kusiner?

Nej, kusiner är inte arvsberättigade. Den sista släktingen som är arvsberättigad, om det inte finns ett testamente, är den avlidnes eventuella fastrar, mostrar, farbröder och morbröder. Därefter tillfaller kvarlåtenskapen den allmänna arvsfonden.

Vem ärver ensamstående utan barn?

Om det inte finns ett testamente där det framkommer hur den avlidne vill fördela sin kvarlåtenskap så träder den så kallade legala arvsordningen med arvsklasser in. Eftersom det inte finns några bröstarvingar så finns det inte någon i den första arvsklassen som ärver. Då kontrolleras det om det finns någon arvinge i den andra arvsklassen, som består av den avlidnes föräldrar, syskon, syskonbarn osv.

Finns det inte heller någon arvinge i andra arvsklassen går man vidare till tredje arvsklassen, som utgörs av den avlidnes mor- och farföräldrar och deras barn (fastrar, mostrar, farbröder och morbröder till den avlidne). Om det inte finns någon arvinge i någon av arvsklasserna och inte heller något testamente tillfaller arvet allmänna arvsfonden.

Vad är laglott?

En laglott är halva arvslotten och utgör den andel som en bröstarvinge alltid har rätt till av sin förälders kvarlåtenskap om det finns ett testamente till förmån för någon annan.

Läs mer om laglott på Arv & Testamente!

Vad är arvslott?

Arvslott är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till.

Läs mer om arvslott och laglott på Arv & Testamente!

Kan man testamentera bort allt till ett av sina barn?

Nej, det går inte att testamentera all kvarlåtenskap till ett av sina barn. Enligt lag så har bröstarvingar rätt till åtminstone sin laglott vid förälderns bortgång. Du kan således inte göra dina barn arvlösa genom ett testamente. Du kan dock testamentera all kvarlåtenskap förutom dina andra barns rättmätiga laglott till ett av dina barn.

Avskrivs lån vid dödsfall?

Om de lån som finns är den avlidnes egna lån ska dessa betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Finns det inte tillräckligt med tillgångar för att täcka hela lånet avskrivs resten av skulden.

Finns det lån som den avlidne hade tillsammans med någon annan så har båda parterna ett så kallat solidariskt betalningsansvar. Detta innebär att banken kan kräva såväl dödsboet som den andre låntagaren på betalning av hela lånet vid ett sådant tillfälle.

Vem ärver enskild egendom?

 

Den som ärver dig ärver även din enskilda egendom. Den enskilda egendomen blir alltså en del av din kvarlåtenskap och fördelas enligt lag. Vill du frångå den legala arvsordningen eller fördela din kvarlåtenskap på ett specifikt sätt måste du upprätta ett testamente. Nedan följer några exempel på hur din kvarlåtenskap ärvs i specifika situationer:

 

Om ni är gifta

 • Ni har endast gemensamma barn: Ni ärver varandras kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och era barn får ut sitt arv först när ni båda gått bort.
 • Båda makarna har särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare förhållande, och ni har även gemensamma barn: Era särkullbarn har rätt att få ut hela sitt arv direkt vid sin förälders bortgång, medan era gemensamma barn får vänta med att ta ut sitt arv till dess att ni båda gått bort. Särkullbarns rätt till arv går således före efterlevande makes rätt till arv, vilket innebär att ni behöver upprätta ett testamente om ni vill undvika detta. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument!
 • Make 1 har inga barn medan Make 2 har särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare förhållande: Om Make 1 avlider först så ärver Make 2 kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Make 2 avlider först – Särkullbarnen ska ha ut hela sitt arv direkt vid förälderns bortgång. För att Make 1 ska ärva något över huvud taget måste ett testamente finnas eftersom särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Ladda ner ett inbördes testamente mellan makar för detta ändamål på Juridiska Dokument!
 • Ni har båda särkullbarn, inga gemensamma barn: Ni ärver inte varandra alls, era barn ska ha ut hela sitt arv direkt när deras förälder går bort. Makar med särkullbarn ärver aldrig varandra och ni måste upprätta ett testamente för att skydda varandra vid dödsfall. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för att trygga framtiden för varandra!
 • Ni har gemensamma barn och Make 1 har även särkullbarn: Om Make 1 avlider först så ska dennes särkullbarn ha ut hela sitt arv direkt vid förälderns bortgång och resterande del av kvarlåtenskapen ärvs av den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Om Make 2 avlider först så ärver Make 1 med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får ut sitt arv först när båda föräldrarna har avlidit. För att skydda Make 2 behöver ni upprätta ett testamente. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar från Juridiska Dokument!
 • Ni har inga barn: Ni ärver varandra med fri förfoganderätt.

Om ni är sambor

 • Ni har både gemensamma barn och barn från tidigare förhållanden: Sambor ärver aldrig varandra, så era barn har rätt att få ut hela sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Det har alltså ingen betydelse om det är gemensamma barn eller barn från tidigare förhållanden. Vill ni skydda varandra vid dödsfall måste ni alltid upprätta ett testamente. På Juridiska Dokument hittar ni ett inbördes testamente mellan sambor för detta ändamål! Kom ihåg att om ni har gemensamma barn och gifter er kommer ni att ärva varandra enligt lag och era barn får vänta tills båda föräldrarna har gått bort innan de får ut sitt arv. I det fallet behövs inget testamente upprättas för att skydda varandra. Om ni däremot har barn från ett tidigare förhållande kommer de att kallas för särkullbarn när ni gift er och när man pratar om arv. Särkullbarns rätt till arv går nämligen före efterlevande makes rätt till arv, och ni behöver således fortsättningsvis ha ett testamente för att skydda varandra vid dödsfall.
 • Ni har inga barn: Eftersom sambor inte ärver varandra så ärver era föräldrar er i första hand, sen era syskon, syskonbarn osv. Läs mer om hur arvsordningen fungerar på Arv & Testamente!

Vill ni skydda varandra på bästa sätt kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor på Juridiska Dokument!

Om du är ensamstående

Du kan alltid ringa oss på Juridiska Dokument på telefon 040-976434 om du behöver rådgivning om vilket dokument som behövs utifrån din situation. Vår telefontid är vardagar mellan kl 9-14:30.

Ärver syskon varandra?

Ja, om det syskon som avlidit inte är gift, inte har barn och om något av syskonens gemensamma föräldrar har avlidit. Detta under förutsättning att det inte finns ett testamente som säger annat. Läs mer om hur arvsordningen fungerar på Arv & Testamente!

Ärver makar varandra?

Frågan om makar ärver varandra beror på vilken situation de är i:

 • Makar med gemensamma barn ärver alltid varandra med så kallat försteg och deras barn får vänta tills båda föräldrarna har gått bort innan de får ut sitt arv.
 • Makar utan barn ärver varandra med försteg gentemot den avlidne makens föräldrar, syskon, syskonbarn.
 • Makar med särkullbarn ärver inte varandra eftersom särkullbarnens rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. För att den efterlevande maken ska ärva krävs därför ett testamente. Läs mer om vårt inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument!
Hur stor är laglotten för särkullbarn?

Laglotten är hälften av arvslotten precis som den är för gemensamma barn. Arvslotten är hela den lott av förälderns kvarlåtenskap som särkullbarnet har rätt till. Skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn gällande arvslott/laglott ligger i att särkullbarn har rätt att få ut minst sin laglott direkt vid förälderns bortgång medan gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna avlidit innan de får ut någon som helst del av sitt arv.

Exempel 1, makar utan testamente:
Make 1 har tre särkullbarn och ett gemensamt barn tillsammans med Make 2, det vill säga totalt fyra barn. Make 1 avlider och dennes kvarlåtenskap ska därmed delas upp i fyra delar. Tre av barnen är särkullbarn och har rätt att få ut hela sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång. Särkullbarnen ska alltså ha ¼ var av Make 1:s kvarlåtenskap medan Make 2 får förfoga över ¼ ,det gemensamma barnets andel.

Exempel 2, makar med testamente:
Make 1 har tre särkullbarn och ett gemensamt barn tillsammans med Make 2, det vill säga totalt fyra barn. Make 1 avlider och hans kvarlåtenskap ska därmed delas upp i fyra delar. De tre särkullbarnen har nu endast rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten. Resterande del får de i efterarv då Make 2 avlidit eller på annat sätt, beroende på hur testamentet är upprättat.

Särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Makar med särkullbarn måste således upprätta ett testamente för att ärva varandra.

Hur mycket ärver särkullbarn?

Särkullbarn ärver lika mycket som gemensamma barn, det vill säga sin arvslott. Skillnaden är att särkullbarn har rätt att erhålla sin arvslott direkt vid förälderns bortgång, medan gemensamma barn får vänta tills båda föräldrarna har avlidit innan de får ut sitt arv. Finns det ett testamente till den efterlevande makens fördel har särkullbarn rätt till endast sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten.

Kom ihåg att särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv! Makar med särkullbarn måste således upprätta ett testamente för att ärva varandra.

Ärver man skulder?

Nej, man ärver inte skulder. Eventuella skulder som finns i dödsboet ska först betalas med de tillgångar som den avlidne har. Efter att skulderna är betalda ska arvingarna dela på kvarlåtenskapen. Om skulderna överstiger tillgångarna finns det således inget att ärva.

Vem ärver?

Om du inte har skrivit ett testamente regleras arvsordningen i ärvdabalken, som delar in arvtagarna i tre arvsklasser:

 1. Första arvsklassen – Den består av den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn, barnbarnsbarn.
 2. Andra arvsklassen – Om det inte finns någon arvinge i den första arvsklassen träder andra arvsklassen in. Då ärver den avlidnes far och mor hälften var av kvarlåtenskapen. Om någon av föräldrarna har avlidit ärver den avlidnes syskon och halvsyskon den förälderns del, och om båda föräldrarna har avlidit delas all den avlidnes kvarlåtenskap mellan den avlidnes syskon och halvsyskon. Om något av syskonen också har avlidit ärver dennes barn sin förälders del.
 3. Tredje arvsklassen – Tredje arvsklassen ärver om det inte finns någon legal arvinge i varken första eller andra arvsklassen och utgörs av den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn det vill säga fastrar, farbröder, mostrar och morbröder till den avlidne.

Läs mer om arvsklasserna här!

Om du, vid din bortgång, är gift träder makars så kallade försteg in. Makar ärver varandra med försteg i två fall: om de har gemensamma barn och om de inte har några barn alls.

Här kan du se några exempel på vem som ärver dig om det inte finns ett testamente, beroende på vilken situation du är i:

Du är gift

 • Du och din make har endast gemensamma barn – Ni ärver varandra med fri förfoganderätt och era barn får ut sitt arv när ni båda gått bort.
 • Både du och din make har särkullbarn, barn från tidigare förhållande, och ni har även gemensamma barn – Särkullbarn har rätt att få ut hela sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång, medan gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Vill ni skydda varandra vid ett dödsfall och ärva varandra måste ni upprätta ett testamente. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument!
 • Du har inga barn medan din make har särkullbarn (barn från ett tidigare förhållande) – Om du avlider först så ärver din make all din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och det som eventuellt finns kvar av din kvarlåtenskap när maken avlider, det så kallade efterarvet, ska fördelas enligt lag (se arvsklasserna ovan). Om din make avlider först ska särkullbarnen ska ha ut hela sitt arv direkt. För att du ska ärva din make över huvud taget måste ni ha ett testamente eftersom särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Ladda ner ett inbördes testamente mellan makar för detta ändamål på Juridiska Dokument!
 • Både du och din make har särkullbarn och ni har inga gemensamma barn – Ni ärver inte varandra. Era barn ska ha ut hela sitt arv direkt när deras förälder går bort. Makar med särkullbarn ärver aldrig varandra. Vill ni skydda varandra vid dödsfall måste ni upprätta ett testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för att trygga framtiden för varandra!
 • Ni har gemensamma barn och du har också ett särkullbarn (barn från ett tidigare förhållande) – Om du avlider först så ska ditt särkullbarn ha ut hela sitt arv direkt vid din bortgång. Resterande del av din kvarlåtenskap ärvs av din make med fri förfoganderätt och era gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna är avlidna. För att skydda din make behöver ni upprätta ett testamente. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar från Juridiska Dokument! Om din make däremot avlider först så ärver du all hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och era gemensamma barn får ut sitt arv först när ni båda har avlidit. Ditt särkullbarn får också ut sitt arv då, men endast ur din del av kvarlåtenskapen, givetvis.
 • Ni har inga barn – Ni ärver varandra med fri förfoganderätt och det som finns kvar av er kvarlåtenskap ärvs enligt lag (läs om arvsklasserna ovan).

Du är sambo

 • Både du och din sambo har barn; ett gemensamt och var sitt barn från ett tidigare förhållande – Sambor ärver aldrig varandra. Om du går bort ska dina barn ha ut hela sitt arv direkt vid din bortgång och vice versa. Det har ingen betydelse om barnen är gemensamma eller om de är barn från tidigare förhållanden. Vill ni skydda varandra vid dödsfall måste ni upprätta ett testamente. På Juridiska Dokument hittar ni ett inbördes testamente mellan sambor för detta ändamål! Om ni har gemensamma barn och gifter er kommer ni dock att ärva varandra och era barn får ut sitt arv först när ni båda har gått bort. Om ni däremot har barn från ett tidigare förhållande kommer de att kallas för särkullbarn när ni gift er och när det gäller arv. Särkullbarns rätt till arv går före den efterlevande makens rätt till arv vilket innebär att ni även som gifta måste ha ett testamente för att skydda varandra vid dödsfall.

 • Ingen av er har barn – Sambor ärver inte varandra. Om du går bort ärver dina föräldrar dig i första hand, sen dina syskon, syskonbarn osv. Läs mer om arvsklasserna här!

Vill ni som är sambor skydda varandra på bästa sätt kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor på Juridiska Dokument!

Du är ensamstående

Du kan alltid ringa oss på Thorlund Juristbyrå på telefon 040-976434 om du behöver rådgivning om vilket dokument som behövs utifrån din situation. Vår telefontid är vardagar mellan kl 9-14:30.